Bestuurlijke & Juridische Zaken

Bestuurlijke & Juridische Zaken is de spin in het web van de bestuurlijke processen en – besluitvorming, en is primair gericht op ondersteuning van het college van bestuur en de secretaris.  Onder de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken valt het Ambtelijk Secretariaat MedezeggenschapBureau van de PedelCollegesecretariaatDocumentaire Informatie Voorziening Archief en Juridische Zaken.

Snel naar...

College van bestuur Medezeggenschap Klachten, bezwaar en beroep Beleid en regelingen

Berchmanianum Radboud Universiteit

Dit doet de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken

De afdeling is belast met de voorbereiding en coördinatie van vergaderingen van de vaste bestuurs- en overleggremia binnen de universiteit, zoals het college van bestuur, college van decanen, directeuren bedrijfsvoering, medezeggenschapsorganen, radboudumc en diverse externe instanties. De afdeling zorgt voor een soepel verlopend bestuurlijk proces waarbij de juiste organen en personen op het juiste moment bij de voorbereiding, besluitvorming en afhandeling worden betrokken en geïnformeerd.