Conflictoplossende instituties

Conflictoplossende instituties (COI) is een deelprogramma van het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit. We onderzoeken wat nieuwe ontwikkelingen zoals mediators, de druk op rechters en digitalisering betekenen voor conflictoplossing binnen de rechtspraak.

Bekijk publicaties

Bekijk voor meer publicaties en videos ook onze internationale website.

Internationale website

Centrale onderzoeksvraag

Dit onderzoeksproject richt zich op de volgende onderzoeksvraag: 

Is er aanleiding om het rechterlijk domein te versterken en, zo ja, in welk opzicht en hoe? In hoeverre is het tegelijkertijd mogelijk bepaalde conflictoplossende taken op een rechtsstatelijk verantwoorde wijze (gedeeltelijk) naar andere actoren te verplaatsen of te digitaliseren?

Deze overkoepelende onderzoeksvraag wordt via vier deelthema’s beantwoord.

Deelthema 1: Toegang tot de rechter

Welke barrières voor effectieve toegang tot de (internationale) rechter en andere conflictoplossers ontstaan door nieuwe ontwikkelingen (zoals klimaatverandering en digitalisering) en nieuwe juridische normen (zoals regels van digitale platforms)?

Deelthema 2: Buitengerechtelijke juridische conflictoplossing

Wat betekent de recente groei van ADR en andere quasi-juridische conflictoplossers zoals burgemeesters voor de rechterlijke macht? En hoe beoordelen wij de eerlijkheid en effectiviteit van (quasi-)rechterlijke toetsing?

Deelthema 3: Veranderende rol van de rechter in de democratische orde

Hoe beïnvloeden digitalisering, internationale jurisprudentie, (een afgezwakte vorm van) grondwettelijke toetsing en andere ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, de scheiding der machten tussen nationale rechters en de andere staatsmachten?

Deelthema 3: Hedendaagse uitdagingen voor de interne werking van de rechtelijke macht

Hoe beïnvloeden maatschappelijke veranderingen zoals digitalisering en New Public Management-maatregelen de verwachtingen van individuen ten aanzien van de conflictoplossende rol van de rechter en hoe kan de kwaliteit van juridische besluitvormingsprocessen worden beoordeeld?

Onderzoekers

Programmatrekkers: Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) en Marieke Dubelaar (hoogleraar Straf- en procesrecht, in het bijzonder conflictoplossing)

Contactinformatie

Locatie 024-3612301
Postadres
Postbus 9049
6500KK NIJMEGEN
Contactpersoon
dr. Glas, L.R. (Lize)