Beëindiging van benoeming hoogleraar

Ontslag op eigen verzoek

Een hoogleraar kan een ontslag op eigen verzoek indienen bij het college van bestuur. Eervol ontslagen hoogleraren behouden nog gedurende vijf jaar na hun ontslag het ius promovendi, oftewel het recht als promotor op te treden.

Emeriti

De emeritus-hoogleraar behoudt op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) gedurende vijf jaar het ius promovendi en kunnen op deze manier hun promovendi nog tot de promotie begeleiden.

In bepaalde gevallen zal de emeritus-hoogleraar werkzaamheden verrichten die verder gaan dan het begeleiden van promovendi. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verzorgen van colleges of werkgroepen die voor het curriculum van de betreffende opleiding van belang zijn en waarin op dat moment (nog) niet op een andere manier kan worden voorzien. Hiervoor kan een nieuwe arbeidsovereenkomst worden aangegaan. De decaan legt hiervoor een met redenen omkleed verzoek voor aan het college van bestuur. Het college van bestuur beslist over het al dan niet aangaan van de overeenkomst en hanteert daarbij het organisatiebelang als uitgangspunt en de volgende criteria:

  • Het moet gaan om hoogleraren met zeer uitzonderlijke kwaliteiten met een zeer belangrijke waarde voor de faculteit/universiteit. Zij spelen bijvoorbeeld nog een belangrijke rol in het onderwijs of in het onderzoek. Als het om onderzoek gaat is er sprake van een of meerdere omvangrijke onderzoeksubsidies.
  • Een arbeidsovereenkomst heeft een maximale duur van 1 jaar. Wettelijk geldt  een maximum van 6 overeenkomsten  binnen  een totale duur van maximaal 4 jaar.
  • De omvang is 0,2 tot 0,4 fte.
  • De emeritus hoogleraar heeft geen leidinggevende functie.

Emeriti behouden tot vijf jaar na de emeritaatsdatum toegang tot de meeste diensten en systemen van de Radboud Universiteit. Na de eerste vijf jaar, wanneer ook het ius promovendi vervalt, hebben emeriti nog toegang tot hun e-mailadres, Eduroam, de Universiteitsbibliotheek (zowel fysiek als digitaal) en het Universitair Sportcentrum.

Voor emeriti die nog een dienstverband houden na hun emeritaatsdatum gelden deze regels wanneer dat dienstverband eindigt.

Voeren van titel professor

De hoogleraren zijn gerechtigd de titel professor te voeren. Oud-hoogleraren aan wie om gezondheidsredenen, wegens vervroegde pensionering dan wel bij of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag als hoogleraar is verleend, zijn eveneens gerechtigd deze titel te voeren.

Een oud-hoogleraar die om andere redenen (eervol) met ontslag is gegaan en die niet elders een functie van hoogleraar aanvaardt, mag op grond van de wet niet langer de titel voeren.

Voor bijzonder hoogleraren geldt dat als zij in functie blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd, zij tevens de titel professor na de pensioengerechtigde leeftijd mogen blijven voeren. Bijzonder hoogleraren wier leeropdracht voor deze leeftijd stopt, mogen zich geen professor meer noemen.