Zoek in de site...

Praten met in plaats van over ouderen

Voorkant
De huidige Covid-19-pandemie heeft de samenleving op veel vlakken stilgelegd. Ouderen zijn doorgaans sterk afhankelijk van maatschappelijke dienstverlening en leveren vaak ook zelf een sociale bijdrage.

De vooruitzichten voor mensen van 65 jaar en ouder worden ondanks de vaccinatiestart in januari 2021 nog onvoldoende aangekaart en zijn tot nu toe voornamelijk gericht op de fysieke gezondheid in plaats van ook op de mentale gezondheid en het welbevinden. Dit onderzoek brengt op kwalitatieve en kwantitatieve wijze (interviews en surveys) de percepties en behoeftes van ouderen met betrekking tot (de versoepeling van) overheidsmaatregelen in kaart.

De resultaten laten zien dat ouderen het grotendeels eens zijn met de Covid-19-overheidsmaatregelen, zich hierdoor beschermd voelen en deze gezagsgetrouw opvolgen. Desondanks voelen zij, net als andere leeftijdsgroepen, sterk het gemis aan sociale ontmoetingsplekken, extern (georganiseerde) activiteiten en fysiek contact. Vooral voor alleenstaande ouderen vallen veranderingen in de dagelijkse activiteiten of bezigheden en het persoonlijk contact zwaarder.

Deze groep ervaart hierdoor, evenals ‘oudere’ ouderen (75 jaar en ouder), meer eenzaamheid. De focus op de kwetsbaarheid van ouderen in de berichtgeving vanuit de overheid en media over Covid-19 dient volgens ouderen te worden genuanceerd, waarbij diversiteit moet worden benadrukt en een beter onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘jonge’ en ‘oudere’ ouderen, alsmede tussen fitte en kwetsbare ouderen.

Ouderen vinden het daarnaast belangrijk dat er meer balans komt in de berichtgeving door ook aandacht te schenken aan de veerkracht van ouderen en de extra ruimte tot bezinning over de levenssituatie (‘maak van de nood een deugd’) die is vrijgekomen als gevolg van Covid-19.

Tot slot is er behoefte aan een concrete en op maat gesneden vertaling van maatregelen naar veelvoorkomende, alledaagse situaties. Op basis van deze bevindingen zijn drie specifieke aanbevelingen geformuleerd om sociaalmaatschappelijke vooruitzichten voor mensen van 65 jaar en ouder te kunnen faciliteren vanuit de (lokale) overheid:
1. Benader de leeftijdsgroep ouderen als een heterogene groep.
2. Heb meer aandacht voor veerkracht.
3. Personaliseer overheidsmaatregelen.

Download hier het document.

ZonMW logo            pro-persona-2