Winnovatie prijs/Winnovation prize: Oproep om te stemmen / Call to vote

Datum bericht: 11 januari 2024

Marit Jansen 200

For the English text see below the Dutch text.

Dutch text:

"De scriptie van Marit Jansen (CAOS) is een pleidooi voor een hydrosociale kijk ten opzichte van waterbeleid. De watersector wordt gedomineerd door technische en hydrologische benaderingen. Bij Waterschap Vallei en Veluwe vragen ze zich af of zo'n eenduidig perspectief wel het best is. Daarom vroegen ze of een Antropoloog niet eens in het diepe wilde duiken in een van hun casussen. Het werd de casus van de Verloren Beek. Een beek die 'vroeger' niet werd opgemerkt en waar geen energie uit gehaald werd via watermolen - waar de beek de naam aan dankt. Nu is het zeker niet een verloren kwestie; er wordt juist vanuit allerlei (wetenschappelijke/professionele) hoeken gekeken hoe om te gaan met die beek. Vaak blijven echter degenen die het meest in contact komen met dat watertje buiten beschouwing. In dit onderzoek betrad ik het veld en besprak ik met omwonenden hoe zij zich verhouden tot hun leefomgeving, waar de beek een onlosmakelijk onderdeel van is. Zo veel verschillende perspectieven, belangen en ideeën kwamen ter tafel. In een gepolariseerd waterlandschap, zijn er toch punten waarop men het eens is. Als dat eenmaal in beeld is, kunnen we samen zoeken naar een manier om dat uit te voeren.

Een jury van waterspecialisten nomineerde deze thesis van de master Anthroplogy and Development Studies voor de Winnovatieprijs. Wil jij ook meer zichtbaarheid voor waterbeleid en watermanagement als een sociale kwestie? Stem dan op "een hydrosociale kijk op water en bodem-sturend" via deze link: https://waterinnovatieprijs.nl/genomineerden/een-hydrosociale-kijk-op-water-en-bodem-sturend/

Let op, je voert je naam en e-mail in, en daarna dien je die in je mailbox nog even te bevestigen.

Let op: het mailtje om te bevestigen kan in de spam terechtkomen.

Alvast heel erg bedankt, je stem wordt gewaardeerd 🙂."

In English:

"The thesis by Marit Jansen is a plea for a hydrosocial outlook towards water policy. That is the purpose of this thesis. The watersector is dominated by technical and hydrological approaches. At Waterschap Vallei en Veluwe, they wonder if such a one-dimensional perspective is best. Therefore, they asked if an Anthropologist would dive into the deep end of one of their cases. It became the case of the Verloren Beek ['Lost Brook']. A brook that "used to go unnoticed" and was not used as energy provider via watermill - to which the brook owes its name. Now it is certainly not a lost issue; rather, people are looking at how to deal with the stream from all sorts of (scientific/professional) angles. Often, however, those who encounter and interact with the stream the most are left out of the discussion. In this research, I entered the field and discussed with inhabitants how they relate to their living environment, of which the stream is an inseparable part. So many different perspectives, interests and ideas came up for discussion. In a polarized waterscape, there are still points of agreement. Once that is in the picture, we can look together for a way to implement it.

A jury of water specialists nominated this thesis from the master's Anthroplogy and Development Studies for the Winnovation Prize. Do you also want more visibility for water policy and water management as a social issue? Then vote for "a hydro-social view of water and soil-steering" via this link: https://waterinnovatieprijs.nl/genomineerden/een-hydrosociale-kijk-op-water-en-bodem-sturend/

Note, you enter your name and email, and then you need to confirm it in your mailbox.

Please note: the confirmation email may end up in spam.

Thank you very much in advance, your vote is appreciated 🙂"