Maatschappelijke dienstverlening

Het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) heeft naast de reguliere onderzoeks- en onderwijstaken een faculteitsoverstijgende taak op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Het CICAM heeft binnen de Faculteit der Managementwetenschappen een eigenstandige positie en heeft een faculteitsoverstijgende taak op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Pax Christi Leerstoel
Advies
Onderzoek
Onderwijs
Media
Publicaties en voordrachten

PAX CHRISTI LEERSTOEL
Prof.dr. Désirée Verweij bekleedt de bijzondere leerstoel `Normatieve en beleidsmatige dilemma's van multilaterale vredesoperaties', een mede door Pax Christi mogelijk gemaakte leerstoel. Bij het CICAM verricht zij onderzoek en verzorgt zij onderwijs.
De bijzondere leerstoel is in 1998 ingesteld en werd tot 2008 bekleed door prof.dr. Ann Pauwels. De titel van haar oratie luidt Een 'nieuw' VN-beleid ten aanzien van de vredesoperaties. Mythe of realiteit?
Ann Pauwels werd opgevolgd door prof.dr. Désirée Verweij.

ADVIES
CICAM-medewerkers verzorgen regelmatig adviezen voor organisaties op het terrein van conflict, vredesopbouw en ontwikkelingssamenwerking.

ONDERZOEK
Het onderzoek van het CICAM richt zich op grootschalige conflicten, die gewelddadig van aard zijn of waar een sterke oorlogsdreiging vanuit gaat. Een nadruk ligt hierbij op de dynamiek van een interventie in conflict en op strategieën voor postconflict vredesopbouw. Lees meer.

ONDERWIJS
Het onderwijsaanbod van het CICAM wordt gestuurd door in wetenschappelijk opzicht belangrijke thema's en onderzoeksgebieden. Daarnaast biedt het CICAM studenten de mogelijkheid maatschappelijk relevante onderwerpen, die buiten het reguliere onderwijsaanbod liggen, te bestuderen. De cursussen van het CICAM bieden een discipline-overstijgende benadering over de wetenschap van oorlog en vrede.
De cursussen zijn ook toegankelijk voor niet-studenten. Belangstellenden kunnen door middel van contractonderwijs aan een of meerdere cursussen deelnemen. Voor meer informatie over het onderwijsaanbod verwijzen wij u naar het onderwijsprogramma. Informatie over contractonderwijs en een inschrijfformulier vindt u op de website van het contractonderwijs.

MEDIA
Medewerkers van het CICAM onderhouden contacten met de Nederlandse en buitenlandse media. Via diverse media (dag- en weekbladen, tijdschriften, radio en televisie) delen medewerkers van het CICAM inzichten en kennis op het terrein van het vakgebied. Media weten het CICAM te vinden bij de voorbereiding van programma's en artikelen inzake actuele polemologisch relevante ontwikkelingen.

PUBLICATIES EN VOORDRACHTEN
Naast de wetenschappelijke publicaties van (medewerkers van) het CICAM, zijn er tal van publicaties en andere activiteiten die onder de noemer `maatschappelijke' dienstverlening kunnen worden gerangschikt. In dit kader kunnen worden genoemd: bijdragen aan regionale, landelijke en internationale dagbladen (ook in de vorm van interviews), alsmede boekrecensies en -signalementen voor verschillende doelgroepen (variërend van wetenschappelijke tijdschriften, via vakpublicaties, tot het netwerk van de Nederlandse bibliotheken). Medewerkers van het CICAM worden regelmatig uitgenodigd lezingen te verzorgen in binnen- en buitenland, voor zowel een academisch als niet-wetenschappelijk gehoor.
Een overzicht van de publicaties vindt u bij de afzonderlijke medewerkers.


pauwels oratie

Ann Pauwels, Een 'nieuw' VN-beleid ten aanzien van de vredesoperaties. Mythe of realiteit?