Zoek in de site...

Peer feedback and higher-order aspects

Researchers

Time frame

July 2022 - July 2023

Project description

Dutch follows English

Students in higher education regularly experience writing problems. To improve students' writing skills, lecturers increasingly use peer feedback. On the one hand, this is a positive development: peer feedback exchange can improve the writing skills of both the feedback giver and the feedback receiver. On the other hand, it is known that peer feedback exchange does not always produce the desired results. Students tend to focus on lower-order aspects such as spelling, grammar and punctuation when giving and processing peer feedback, and much less on higher-order aspects such as structure, content and argumentation. This is undesirable because it is precisely these higher-order aspects that contribute to the quality of a text. As a result, the learning benefits of a labour-intensive activity may be small.

The question arises as to what requirements peer feedback exchange should meet in order to encourage students to focus on the higher-order aspects of a text. Recent research points to the possible importance of dialogic interaction. This refers to any form of interaction in which authors of a text take an active role in seeking, generating, and accessing feedback on their product. As such, new knowledge and meaning is ideally generated as a result of the interaction between a writer and a reader. Dialogic peer-feedback differs from non-dialogic peer-feedback because in the latter, more traditional, form of peer-feedback exchange, one of the students assumes the role of corrector, and another student assumes the role of passive recipient of feedback.

Dialogic peer feedback should lead to more thorough text revision, and thus to higher quality products. However, it is still unclear whether such peer feedback exchange actually encourages students to reflect on higher order aspects of their text. Therefore, the aims of this study are to investigate whether dialogic peer feedback (1) results in conversations in which higher order aspects are discussed more than in non-dialogic peer feedback, and (2) leads to more text revisions of higher order aspects than non-dialogic peer feedback.

***

Studenten in het hoger onderwijs ervaren geregeld schrijfproblemen. Om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren, zetten docenten steeds vaker peer-feedback in. Enerzijds is dat een positieve ontwikkeling: peer-feedbackuitwisseling kan namelijk zowel de schrijfvaardigheid van de feedbackgever als van de feedbackontvanger verbeteren. Anderzijds is er bekend dat peer-feedbackuitwisseling niet zomaar de gewenste resultaten oplevert. Studenten richten zich bij het geven en verwerken van peer-feedback namelijk veelal op lagereordeaspecten, zoals spelling, grammatica en interpunctie, en veel minder op hogereordeaspecten, zoals structuur, inhoud en argumentatie. Dat is ongewenst, omdat juist die hogereordeaspecten bijdragen aan de kwaliteit van een tekst. Daardoor kunnen de leeropbrengsten van een arbeidsintensieve activiteit gering zijn.

De vraag rijst aan welke aspecten peer-feedbackuitwisseling moet voldoen om studenten aan te zetten zich op hogereordeaspecten van een tekst te richten. Recent onderzoek wijst op het mogelijke belang van dialogische interactie. Hiermee wordt iedere vorm van interactie bedoeld waarin schrijvers van een tekst een actieve rol innemen in het zoeken naar, genereren van, en toegang krijgen tot feedback op hun product. Zodanig wordt nieuwe kennis en betekenis idealiter gegenereerd als gevolg van de interactie tussen een schrijver en een meelezer. Dialogische peer-feedback verschilt van niet-dialogische peer-feedback, omdat in die laatste, meer traditionele, vorm van peer-feedbackuitwisseling één van de studenten de rol van corrector inneemt, en een andere student de rol van passieve feedbackontvanger.

Dialogische peer-feedback zou moeten leiden tot grondigere tekstrevisies, en dus tot producten van een hogere kwaliteit. Het is echter nog onduidelijk of zulke peer-feedbackuitwisseling studenten ook daadwerkelijk aanzet om na te denken over hogereordeaspecten van hun tekst. De doelen van dit onderzoek zijn dan ook om na te gaan of dialogische peer-feedback (1) gesprekken oplevert waarin meer over hogereordeaspecten wordt gepraat dan in niet-dialogische peer-feedback, en (2) leidt tot meer tekstrevisies van hogereordeaspecten dan niet-dialogische peer-feedback.

Keywords

Peer-feedback, writing skills, higher-order aspects

Contact

Dr Jochem Aben, jochem.aben@ru.nl