Onderzoek door het CPG

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het kernproject van het CPG is de publicatie van de serie 'Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945'. Daarnaast wil het CPG met het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis en bovendien specialiseert het CPG zich in het genre van de politieke biografie.

Direct naar

Lopend onderzoek

Het kernproject van het CPG is de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945. Onderwerpen worden geselecteerd op hun politieke relevantie, dat wil zeggen op de betekenis die zij hebben gehad voor de politieke verhoudingen in en tussen het parlement en de regering.

Serie Parlementaire Geschiedenis

Medewerkers van het CPG houden zich daarnaast bezig met verschillende onderzoeksprojecten. Een overzicht van lopende projecten vind je hier. 

Ontdek onze projecten

 Publicaties

Een doorzoekbare database van de publicaties van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is te vinden in de Radboud Repository. 

Database publicaties

Jaarboeken Parlementaire Geschiedenis

Door jaarlijks het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis te publiceren, hoopt het CPG belangstelling te wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke, ook opiniërende artikelen op te nemen, alsmede boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente politici.

Actuele thema’s of gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de invoering van het parlementair stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Biografieën

Met enige regelmaat publiceert het CPG biografieën van Nederlandse politici. Eerder verschenen biografieën van Dries van Agt, Piet de Jong, Sicco Mansholt, Gerrit Bolkestein en Ruud Lubbers. De biografie van Mansholt is in 2012 vertaald in het Engels. In 2011 is een aangevulde en verbeterde herdruk van de biografie van De Jong verschenen.

Kabinetsformaties

Het CPG heeft een rijke traditie in het publiceren van studies over Nederlandse kabinetsformaties. De vorming van een nieuw kabinet is altijd een gewichtig ‘moment’ in het staatkundig leven, omdat de uitslag van Tweede Kamerverkiezingen tijdens de formatie moet worden vertaald in een kabinet dat voor vier jaar het land zal regeren. Aangezien Nederland van oudsher veel partijen heeft met zetels in de Tweede Kamer, zijn altijd meerdere combinaties mogelijk. Al geeft de verkiezingsuitslag wel enige aanwijzingen voor de samenstelling van een nieuw kabinet, hij is zelden of nooit eenduidig. Kabinetsformaties nemen daardoor steevast veel tijd (maanden) in beslag. 

Onderzoek in opdracht

Het CPG stelt zijn expertise ook ter beschikking voor onderzoek voor derden. Zo hebben onderzoekers in opdracht van ministeries en de Tweede Kamer bijgedragen aan beleidsadviezen, evaluaties van kabinetsformaties en parlementaire onderzoeken. 

Bij interesse in samenwerking kan er contact opgenomen worden door een e-mail te sturen naar cpg [at] ru.nl (cpg[at]ru[dot]nl).