Zoek in de site...

Onderzoek in opdracht

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) stelt zijn expertise ook ter beschikking voor onderzoek voor derden. Zo hebben onderzoekers in opdracht van ministeries en de Tweede Kamer bijgedragen aan beleidsadviezen, evaluaties van kabinetsformaties en parlementaire onderzoeken. Enkele voorbeelden zijn hieronder te vinden.

Contact

Bij interesse kan er contact opgenomen worden per mail naar cpg@ru.nl.

Discoursanalyse aardgaswinning Groningen

Op verzoek van de Tweede Kamer leverden CPG-medewerkers een bijdragen aan het parlementaire enquêterapport aardgaswinning Groningen. Onderzoekers Alexander van Kessel, Jan Willem Brouwer, Jonne Harmsma, Lennart Steenbergen en Lennert Savenije onderzochten de verschillende ‘vertogen’ die een rol speelden tijdens de geschiedenis van de gaswinning tussen 1959 en 2022. Het eindrapport met daarin deze discoursanalyse is op 24 februari 2023 gepresenteerd. Het rapport is hier te vinden.

Evaluatie van de kabinetsformatie 2021

In opdracht van het Presidium van de Tweede Kamer is de kabinetsformatie van 2021 geëvalueerd. De commissie, bestaande uit prof. dr. C.C. van Baalen (voorzitter, prof.mr. P.P.T. Bovend’Eert, prof.dr. M.J.W. van Twist en dr. A. van Kesssel, onderzoeker van het CPG. Het onderzoek is gebaseerd op een groot aantal interviews met personen die betrokken zijn geweest bij de kabinetsformatie en bestaat onder andere uit analyses van enkele knelpunten van de kabinetsformatie van 2021.

Advies

In het rapport, dat op 23 februari 2023 is gepresenteerd, worden ook aanbevelingen gedaan ter verbetering van het formatieproces. De evaluatiecommissie adviseert de Kamer om zelf het debat te voeren over wat ze onder de regiefunctie tijdens de formatie verstaat. De betrokken politici houden daarover nogal verschillende, soms sterk uiteenlopende opvattingen op na, zo bleek uit de interviews die de commissie afnam. Een voorspoedig verloop van de formatie is gebaat bij vertrouwelijkheid, zo meent de commissie verder. Openbaarmaking van alle vertrouwelijke stukken van het begin van de formatie van 2021 was dan ook een valse start van de kabinetsvorming. De commissie beveelt ook aan in het vervolg slechts één verkenner aan te wijzen en niet twee, zoals in maart 2021 gebeurde.

Het rapport is hier te raadplegen

Evaluatie van de kabinetsformatie 2017

Alexander van Kessel, onderzoeker van het CPG, maakt deel uit van de onderzoekscommissie die in opdracht van het presidium van de Tweede Kamer de kabinetsformatie van 2017 evalueert. De commissie voert daartoe gesprekken met diverse betrokken bij die formatie, onder wie de informateurs en alle fractievoorzitters. De andere twee leden van de commissie zijn Paul Bovend’Eert (voorzitter), hoogleraar staatsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit, en Peter Bootsma, politicoloog en publicist.

Evaluatie van de kabinetsformatie 2012

Op 9 december 2014 werd het eindrapport 'evaluatie van de kabinetsformatie 2012' gepresenteerd in de Tweede Kamer. De Nijmeegse wetenschappers Paul Bovend'Eert, Carla van Baalen en Alexander van Kessel hebben in opdracht van de Tweede Kamer de formatie van 2012 geëvalueerd. Bij die formatie nam de Tweede Kamer voor het eerst het voortouw.

Zij hebben bekeken of de nieuwe wijze van formeren, zonder een rol van het staatshoofd, een vervolg moet krijgen. Met name de vraag of voldoende rekening is gehouden met het ontbreken van een meerderheid in de Senaat voor het kabinet-Rutte II is een belangrijk aspect. De onderzoekers voerden daartoe gesprekken met alle hoofdrolspelers, onder wie de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos.

Meer informatie

Het desbetreffende eindrapport is als download beschikbaar. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar cpg@ru.nl om dit op te vragen.

Evaluatie Verdrag van Lissabon

Op woensdag 3 december 2014 werd het rapport Evaluatie Verdrag Lissabon gepresenteerd in de Tweede Kamer. Dit rapport van de Radboud Universiteit in Nijmegen werd uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. Het rapport werd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, aangeboden in het kader van 'vijf jaar na Lissabon'.

Het eindrapport, getiteld ‘Gericht op Europa: nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon' stelt dat De Tweede Kamer sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voortvarend aan de slag is gegaan met de extra mogelijkheden die het verdrag biedt voor nationale parlementen om nieuwe wetgevende voorstellen van de Europese Commissie te toetsen. Dit heeft ertoe geleid dat de aandacht in nationale parlementen voor Europese regelgeving is toegenomen. Ook zijn ze beter zichtbaar op Europees niveau. De concrete invloed op de Europese besluitvorming is de afgelopen vijf jaar echter zeer beperkt geweest. Op Europees niveau spelen nog veel andere overwegingen een rol.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam heeft door heel Europa gesprekken gevoerd met parlementariërs en hun staf, op zoek naar voorbeelden van parlementaire activiteit na ‘Lissabon’. Het doel was om aanbevelingen te formuleren voor de Tweede Kamer, met het oog op het versterken van grip op de Europese besluitvorming. Het rapport ‘Gericht op Europa’ mondde uit in drie aanbevelingen: wees selectief, werk samen, en vereenvoudig bestaande instrumenten.

De volgende leden vormden het onderzoeksteam:

 • Dr. Ellen Mastenbroek (Bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen, coördinator)
 • Prof. dr. Carla van Baalen en dr. Hilde Reiding (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Prof. mr. Paul Bovend'Eert (Staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Nora Dörrenbächer, MSc (Economie, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Dr. Wim van Meurs (Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Prof. dr. Christine Neuhold (Politicologie, Universiteit Maastricht)
 • Prof. mr. Henri de Waele (Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Dr. Pieter Zwaan (Bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen)

Meer informatie

Het desbetreffende eindrapport is als download beschikbaar (zowel in het Nederlands als in het Engels). Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar cpg@ru.nl om dit op te vragen.

Politiek in schimmenland

Volledige titel: Politiek in schimmenland. De verhouding tussen Tweede Kamer en demissionair kabinet 1945-2002
Jaar van uitgave: 2008
Redactie: Miel Jacobs

Inhoud

politiek_in_schimmenlandMiel Jacobs biedt de lezer in deze studie aan de hand van vier casussen een kijkje in de keuken van de politiek van demissionaire periodes. De gekozen casussen betreffen het kabinet-Beel I, het kabinet-Marijnen, het kabinet- Den Uyl en het kabinet-Balkenende I. Al deze casussen staan voor een bepaalde extreme variant van demissionaire politiek. Het demissionaire kabinet-Beel I start de behandeling van een Grondwetswijziging en dient deze ook nog eens in bij de oude Kamer. Het kabinet-Marijnen laat het curieuze tafereel zien van een oppositieleider die debatteert met een zwijgende demissionaire minister-president. Het kabinet- Den Uyl was het langst demissionair van alle naoorlogse kabinetten en het kabinet- Balkenende I kreeg het verwijt door te regeren als ware het missionair.

Meer informatie

De publicatie is als download beschikbaar. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar cpg@ru.nl om dit op te vragen.

Een sprong in het duister

Volledige titel: Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Een onderzoek naar de beweegredenen voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, de effecten op de verkiezingscampagnes en de discussie over verdere hervormingen na 1918
Jaar van uitgave:
 2005
Redactie: Anne Bos, Ron de Jong en Jasper Loots

Inhoud

een_sprong_in_het_duisterHet stelsel van evenredige vertegenwoordiging is in Nederland weliswaar al vanaf 1918 in werking, maar het is niet de enige manier geweest waarop Kamerleden gekozen werden. Naast het direct kiesrecht werd in 1848 ook het absolute meerderheidsstelsel ingevoerd. Kandidaten moesten om gekozen te worden de absolute meerderheid van de geldige stemmen in hun kiesdistrict behalen. Bij de zogeheten Pacificatie van 1917 voerde het kabinet-Cort van der Linden het algemeen mannenkiesrecht in en werd het openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. Verder werd het absolute meerderheidsstelsel vervangen door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Omdat het kabinet-Balkenende II het voornemen had hier gedeeltelijk op terug te komen, verstrekte het ministerie van BZK het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis de opdracht de wisseling van kiesstelsel in 1918 te onderzoeken. Dit rapport is de weerslag van dat onderzoek.

Meer informatie

De publicatie is als download beschikbaar. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar cpg@ru.nl om dit op te vragen.

Evaluatie hoofdstuk 7 grondwet

Op 8 juni 2010 vond de aanbieding plaats van het rapport 'Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet'. Directe aanleiding voor dit onderzoek was een toezegging van minister Ter Horst aan de Eerste Kamer tijdens het debat over de deconstitutionalisering van het voorzitterschap van de gemeenteraad en provinciale staten.

Onderzoeksteam

 • Prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert (hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Mr. J.L.W. Broeksteeg (universitair hoofddocent staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Mr. D.E. Bunschoten (senior docent staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Mw. mr. dr. M.A.D.W. de Jong (universitair hoofddocent staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Prof. mr. D.J. Elzinga (hoogleraar staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Mr. H.G. Warmelink (universitair hoofddocent staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Dr. M. Herweijer (universitair docent bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Mr. dr. J.C.F.J. van Merriënboer (Onderzoeker parlementaire geschiedenis, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

Meer informatie

Het eindrapport is als download beschikbaar. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar cpg@ru.nl om dit op te vragen.