Zoek in de site...

Kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946)

Serie deel 1 Schermerhorn-Drees

lijn kort

Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 1,
Het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946)
F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans

Inhoudsopgave (pdf, 104 kB)

Downloaden (pdf, 25 MB)

lijn 1px kort

Het eerste deel in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 gaat uitvoerig in op de belangrijkste taak van dit kabinet-Schermerhorn-Drees: een hechte basis te leggen voor een snelle ontwikkeling na de oorlog en voor een spoedige terugkeer naar normale verhoudingen. Uitgangspunt voor het kabinet was hierbij dat een integraal herstel van de vooroorlogse situatie moest worden voorkomen; dit uitgangspunt leverde talloze problemen op bij het weer in functie doen komen van de Staten-Generaal. Nagegaan is of het kabinet tegenkrachten heeft trachten uit te schakelen door de parlementsloze periode zo lang mogelijk te rekken en in die periode zodanige beslissingen te nemen dat het de medewerking van het parlement in de resterende tijd kon ontberen. Tevens is de vraag gesteld of het kabinet de politieke vernieuwing, d.w.z. de oprichting van de PvdA, heeft willen veilig stellen door de eerste naoorlogse verkiezingen van Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden pas te laten plaatsvinden in mei en juli 1946. Ook is onderzocht, hoe machteloos het parlement stond tegenover de regering; het feit dat op niet al te lange termijn verkiezingen zouden worden gehouden, maakte het voor het parlement moeilijk om zo nodig een breuk met het kabinet te forceren, nog afgezien van de omstandigheid dat niemand een conflict wenste vanwege de grote onzekerheid over de vraag, ten gunste van wie de verkiezingen zouden uitvallen. Aan de orde komt ook de vraag in hoeverre het kabinet voorbereidingen heeft getroffen om de voor de oorlog bestaande sociaal-economische verhoudingen ingrijpend te wijzigen en hoe het kabinet de greep van de overheid op de economische en maatschappelijke ontwikkeling heeft verstevigd.
In het kader van de afwikkeling van de oorlog is de aandacht uitgegaan naar zaken als de afbouw van het Militair Gezag, de financiering van de overheidsuitgaven en de gang van zaken rond de bijzondere rechtspleging en de zuivering. Ten slotte komen de navolgende thema’s aan bod: de Indonesische kwestie, de toetreding tot de Verenigde Naties, de problemen rond de Benelux en de verhouding ten opzichte van de voormalige bezetter.

ISBN 90 232 1412 9 (ing.)
ISBN 90 232 1434 Xfgeb.)
756 p., geb., geïll.
Uitverkocht


Premier Schermerhorn en minister Drees