Zoek in de site...

CPG

Inhoudsopgave Drees II

Inhoudsopgave deel 4 in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945

J.J.M. Ramakers (red.), Het kabinet-Drees II (1951-1952). In de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997)
Auteurs:
P.P.T. Bovend’Eert, J.W.L. Brouwer, P.G.T.W. van Griensven, P.B. van der Heiden, J.C.F.J. van Merriënboer, J.J.M. Ramakers, H.R. Wolf.
817 p., geb., geïll.


I - Brede-basishobby rond een operettecrisis

De val van het kabinet-Drees-Van Schaik
De formatie
Het kabinet-Drees II presenteert zich aan de Kamer
Barstjes in de brede basis, verschuivingen in de politieke verhoudingen
Tot slot

II - Economische zaken: taboe op direct overheidsingrijpen

Inleiding: de economische situatie
Beleidsdoelstellingen
Consumptie- en investeringsbeperking
Industrialisatie in het licht van de bestedingsbeperking
Productiviteitsverbetering
Liberalisatie, export en deviezen
Economische ordening
Ten slotte

III - Lieftincks streven naar monetair evenwicht

Prioriteiten van een financieel regulist
Het belastingdebat van 1951, Lieftinck eist het volle pond
‘Staatssocialistische’ kredietcontrole wekt achterdocht
Het einde van zeven te magere jaren?

IV - Sociale Zaken: spanning tussen het sociaal wenselijke en economisch mogelijke

Inleiding
De bestedingsbeperking en de lonen
Werkloosheid als gevolg van de bestedingsbeperking
Voort met de opbouw van de verzorgingsstaat
Overheidsbemoeienis versus particulier initiatief
Slotbeschouwing

V - Landbouw: Minder boter, meer kanonnen

Inleiding
De Nederlandse landbouwwereld in 1951
Het regeringsbrood
Schoorvoetend toegeven aan de bakkers
Dr. Cijfer uit ‘De kleine Johannes’
De beloning van de grondbezitters
De interpellatie-Droesen
De interpellatie-Van den Heuvel
Integratie
Geen zin meer in de Benelux
Europa: plan en strategie
Overige punten van beleid
Applaus voor de landbouwminister

VI - Waterstaat in woelig water

Inleiding
Hendrik Wemmers: ‘U zou mij het best exponent van de derde macht kunnen noemen’
Het regeerprogram
Minder investeringen
De drie grondwetten van het vervoer
De Wet autovervoer goederen
Voorziening in de kapitaalbehoefte van de NS
Conclusie

VII - Wederopbouw en volkshuisvesting: in de ban van ‘de ongunst der tijden’

Inleiding
‘Je geld of geen woning!’ De woningbouwcrisis van 1951-1952
De wijziging van de Wederopbouwwet: een nieuwe aanslag op de gemeentelijke autonomie
‘Dus toen was er voor mij geen ruimte meer.’ Afscheid van minister In ’t Veld
Slotbeschouwing

VIII - Binnenlandse Zaken: in de houdgreep van de rijksoverheid

Inleiding
Koude Oorlog
Concentratiekampen in vredestijd? De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag in het parlement
De moeizame verhouding tussen Rijk en gemeenten
Het zakgeld van de gemeenten in de spaarpot? De verlenging van de Noodvoorziening voor de Gemeentefinanciën
Lopende zaken
De Kieswet van 1951
Slotbeschouwing

IX - Het justitiebeleid van Mulderije: een strijd voor geestelijke herbewapening

Veranderingen op til?
Rechtlijnig en karaktervast: minister Mulderije
Staatszorg voor christelijke normen en waarden
Wanneer vereist de maatschappelijke ontwikkeling nieuwe wetgeving?
Naweeën van de Tweede Wereldoorlog
Gestikt in juridisch formalisme?

X - Het onderwijsbestel op de helling

Inleiding
Onderwijsbeleid
Het plan-Rutten en de wetsontwerpen voor het vho en de ams
De Kweekschoolwet
Cultuurbeleid
Slotbeschouwing: Rutten als minister (1948-1952)

XI - Oorlog en Marine: een einde aan de impasse

Inleiding
Standpunten en hoofdrolspelers
Ontwikkelingen in de NAVO
Regeringsbeleid
De Europese Defensiegemeenschap
Hoofdzaken in de Defensiecommissie
Bij gebrek aan beter: details in de Kamer
Conclusies

XII - Buitenlandse Zaken: een eenzaam ‘Atlanticus’ tussen ‘Europeanen’

Inleiding
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Vredesverdrag met Japan
De invloed van het parlement
Conclusies

XIII - De rekening van een koloniaal verleden

Inleiding
Minister Peters
De Nederlands-Indonesische Unie
De kwestie-Ambon
Gedupeerde Nederlanders
De West: een tweede Ronde-Tafelconferentie
Het einde van een ministerie
Conclusie

XIV - De inventaris van het Koreakabinet

One issue?
Kenschets van het kabinet-Drees II
Afrekening met verkiezingen in zicht

Bijlage I
Ontwerp-program, door de vijf (wn.) Fractievoorzitters op 2 maart 1951 aanvaard als grondslag voor de samenstelling van een Kabinet

Bijlage II
Samenstelling van het kabinet-Drees II

Bijlage III
Samenstelling van de Staten-Generaal en van de vaste kamercommissies

Bijlage IV
Biografische gegevens van de periode maart 1951-juli 1952 benoemde kamerleden

Bijlage V
Kroniek van de periode van het tweede kabinet-Drees