Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Voorwaarden Teamdeal

 1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
 • Kantoor: de Contractspartij met wie het CPO de Teamdeal overeen is gekomen. Onder “het kantoor” verstaan wij onder meer, maar niet beperkt tot, advocatenkantoren en juridische afdelingen binnen bedrijven.
 • Rechthebbende medewerker: medewerker die door het kantoor is aangewezen als gerechtigd tot het afsluiten van een Altijd Scherp-abonnement op grond van de Teamdeal. Het kantoor zal een overzicht met daarin opgenomen de rechthebbende medewerkers, verstrekken aan het CPO ten behoeve van de uitvoering van de Teamdeal.
 • Abonnee: de Rechthebbende medewerker die op grond van de Teamdeal het Altijd Scherp-abonnement heeft afgesloten.
 • Het Abonnement: het Altijd Scherp-abonnement op grond van de Teamdeal.
 1. Om gebruik te kunnen maken van de Teamdeal, dient het Kantoor minimaal drie Altijd Scherp-abonnementen af te nemen. Indien tijdens de looptijd van de Teamdeal om welke reden dan ook het aantal Altijd Scherp-abonnementen onder het hiervoor genoemde minimum komt vervalt de Teamdeal per direct en is het CPO gerechtigd tot het volledige abonnementsbedrag ten aanzien van de overige lopende abonnementen.
 2. De mogelijkheid voor Rechthebbende medewerkers om zich in te schrijven voor het Altijd Scherp-abonnement, ontstaat zodra het Kantoor de offerte, zoals opgesteld door het CPO, heeft geaccordeerd.
 1. De ingangsdatum van het Altijd Scherp-abonnement op basis van de Teamdeal is de datum van inschrijving door de Rechthebbende medewerker voor het Altijd Scherp-abonnement. De Rechthebbende medewerker dient het abonnement binnen 10 werkdagen te activeren.
 1. Vanaf de ingangsdatum kan de Rechthebbende medewerker als Abonnee van het Altijd Scherp-abonnement in de 12 maanden daaropvolgend onbeperkt cursussen, congressen en webinars volgen. Het CPO kan echter besluiten om een cursus, congres of webinar van het abonnement uit te sluiten. Bij elk onderwijsactiviteit staat expliciet vermeld of deze binnen het Altijd Scherp-abonnement valt. De volgende cursussen, congressen en webinars vallen in ieder geval buiten het abonnement:
  a. PAO-intensief cursussen te Curaçao;
  b. «JOR» Actueel Studiemiddagen en «JOR» webinars;
  c. Beroeps- en specialisatieopleidingen die het CPO in eigen beheer en in opdracht van derden verzorgt
  d. Congressen en symposia die het CPO in opdracht van derden of in samenwerking met andere partijen verzorgt.
 2. De prijs van het Abonnement in geval van een Teamdeal is opgenomen in de offerte zoals verstrekt door het CPO.
 3. De factuur voor de Abonnementen van de Rechthebbende medewerkers is geadresseerd aan het Kantoor. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. De betaalverplichting voor de afgenomen Altijd Scherp-abonnementen in geval van een Teamdeal, rust op het Kantoor dat de Teamdeal met het CPO is overeengekomen.
 5. De inschrijving voor het Altijd Scherp-abonnement door een Rechthebbende medewerker op grond van de Teamdeal, is op eigen naam.
 6. Het Abonnement op grond van de Teamdeal is persoonsgebonden. De Abonnee kan geen vervanger in zijn plaats laten deelnemen aan de cursussen, congressen en webinars waarvoor hij/zij zich binnen het Abonnement aanmeldt.
 7. Het Abonnement wordt door de Rechthebbende medewerker voor een termijn van 12 maanden aangegaan. Daarna eindigt het Abonnement automatisch.
 8. Indien de cursus, het congres of het webinar van voorkeur reeds is voltekend dan wordt de Abonnee, indien hij/zij dit wenst, bovenaan de wachtlijst gezet. Bij meerdere verzoeken op basis van het Altijd Scherp-abonnement wordt de rangorde deelname bepaald door de volgorde van aanmelding voor de cursus, het congres of het webinar.
 9. Het CPO kan besluiten om de cursus, het congres of het webinar waarvoor de Abonnee zich heeft aangemeld, zonder opgaaf van redenen te annuleren. De Abonnee ontvangt daarvan bericht.
 10. Indien de Abonnee niet kan deelnemen aan een bijeenkomst op locatie, kan de Abonnee zich tot 48 uur voorafgaand aan de onderwijsactiviteit kosteloos schriftelijk afmelden via mijncpo of door een e-mail te sturen naar info@cpo.ru.nl. Mocht de Abonnee een bijeenkomst op locatie niet bijwonen en heeft de Abonnee zich hiervoor niet tijdig schriftelijk afgemeld, dan is CPO gerechtigd het Kantoor € 50-, administratiekosten in rekening te brengen, welke conform het bepaalde in deze voorwaarden zal moeten worden voldaan.
 11. Het CPO kan besluiten om zonder voorafgaande kennisgeving, het Abonnement, de voorwaarden en/of de prijzen, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.
 12. Het Abonnement is niet te combineren met al bestaande of toekomstige regelingen of kortingen.
 13. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de directie van het CPO, met inachtneming van de bij het CPO geldende regels en voorwaarden, een bindende beslissing nemen.
 14. Naast de onderhavige voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden van het CPO en de voorwaarden van het Altijd Scherp-abonnement integraal van toepassing op de overeenkomst. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van het CPO danwel de voorwaarden van het Altijd Scherp-abonnement prevaleren de onderhavige voorwaarden.