De universitaire opleider voor scherpe juristen

Jurisprudentie en leestips - De (on)aanvaarbaarheid van het niet (blijven) verstrekken van de zakelijke betaalrekening

Overzicht inhoud webinar

In dit webinar van een uur gaat Van der Beek in op de bevoegdheid van een bank om een zakelijke betaalrekening niet te verstrekken of om een bestaande betaalrekening op te zeggen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. De aanvaardbaarheid van dit handelen hangt uiteindelijk af van de uitkomst van een belangenafweging.  Die afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van de bank enerzijds, en de belangen van de klant anderzijds.

Het webinar van Van der Beek vangt aan met een kort overzicht van het relevante wettelijke kader, zoals reeds uitgebreid aan de orde kwam in haar eerdere webinar van oktober 2020 “Het recht op een zakelijke betaalrekening”. Zij laat vervolgens zien dat de uitkomst van de belangenafweging uiteindelijk afhangt van de omstandigheden van het geval, en dat hierover in algemene zin weinig concrete uitspraken te doen zijn. Toch geeft Van der Beek duidelijke handvatten voor het maken van de belangenafweging. Dit doet Van der Beek door middel van een praktische “to-do list”, waarin zij inzichtelijk maakt welke factoren een rol spelen aan de kant van de bank en de klant bij het maken van de belangenafweging. De “to-do list” heeft Van der Beek opgesteld door een analyse van recente lagere rechtspraak. Een bespreking van de door haar geselecteerde relevante uitspraken vormt de kern van het webinar. Zij maakt steeds een onderscheid tussen de situatie waarin de vraag speelt of een bank mag weigeren om een betaalrekening te verstrekken, en de situatie waarin de vraag speelt of een bank een betaalrekening mag opzeggen. Tegelijkertijd laat zij zien dat de factoren die een rol spelen bij het maken van beide afwegingen grotendeels gelijk zijn.

Jurisprudentie:

Aangaan van een betaalrekening

  • HR 9 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2536, JOR 1998/116 (MeesPierson/Ten Bos)
  • HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3713, JOR 2006/20 (Safe Haven)
  • HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3399, JOR 2016/34 m.nt. F.M.A. ‘t Hart (Ponzi-zwendel)

Contracteerplicht

Geen contracteerplicht

Opzeggen van een betaalrekening

Onduidelijkheid herkomst gelden

Onduidelijkheid business-model

Relevantie UBO

Onacceptabele risico’s

Gewijzigd beleid

Verder lezen?