De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Jurisprudentie en leestips - Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden en Insolventie deel I

Overzicht inhoud webinar

Dit is een van de webinars over actualiteiten financiering, zekerheden en insolventie. In dit webinar staan actualiteiten over de vestiging van pandrechten centraal. Allereerst bespreekt Van Hees een aantal aspecten betreffende de vestiging van een pandrecht aan de hand van een aantal arresten. Daarbij staat met name de vestigingshandeling centraal en gaat Van Hees onder meer in op het vestigen van een pandrecht op vorderingsrechten, de registratie van aktes en de uitleg van een pandakte. Ook gaat hij in op de belangrijkste verschillen tussen stille en openbare pandrechten bij de vestiging van een pandrecht op een vordering.

Na deze inleiding wordt een aantal recente arresten besproken. Van Hees gaat daarbij in op de rechtsregel die de Hoge Raad formuleert en de ontvangst van het arrest in de literatuur. In het arrest HBL/X oordeelt de Hoge Raad dat het mogelijk is dat één akte dient voor zowel de vestiging van een stil pandrecht als een openbaar pandrecht. Om te bepalen of er een keuze is gemaakt, dient als uitgangspunt dat een zo ruim mogelijke zekerheidsstelling is beoogd, tenzij er aanknopingspunten zijn voor een andere uitleg. Het arrest ING/ Schepel gaat over de mogelijkheid van de verpanding van een assurantieportefeuille. De Hoge Raad definieert de assurantieportefeuille als een samenstel van overeenkomsten en goodwill dat weliswaar waarde vertegenwoordigt, maar geen goed is. Dat betekent dat op een assurantieportefeuille geen pandrecht kan worden gevestigd.

Het derde arrest dat centraal staat is ING/ Schepel q.q. In dit arrest stond de vraag centraal of een auteursrecht was verpand. De pandakte bevatte een hele generieke omschrijving van wat er verpand was, namelijk ‘alle goederen’. De Hoge Raad oordeelt dat niet noodzakelijk is dat het auteursrecht uit de administratie kan worden afgeleid om te oordelen of het auteursrecht ook onder het pandrecht valt, als je op een andere manier kan vaststellen dat het auteursrecht toebehoort aan de pandgever. Vervolgens bespreekt Van Hees het arrest Holding/ Heijmans Infra. In deze uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat, om te bepalen of aan het bepaaldheidsvereiste is voldaan, de bedoeling van partijen niet doorslaggevend is. In plaats daarvan moet de bepaaldheid – hoe generiek dan ook – uit de akte blijken. Het laatste arrest dat in dit webinar wordt besproken is Bowie Recycling II. In deze uitspraak stond de Hoge Raad een rangwisseling tussen pandhouders toe. Van Hees bespreekt de verschillende vereisten die de Hoge Raad daarvoor formuleert.

Jurisprudentie en wetgeving

Verder lezen?

  • E. Drion, ‘Drafting tips & skills: de koers van de Hoge Raad bij financieringszekerheden – tijd voor reacties van de contractenmaker?’, ORP 2019/4, p. 23-26.
  • J. Krzemiński & T.A. Hartman, ‘De onverpandbaarheid van assurantieportefeuilles’, MvV 2020/5, p. 179-187.
  • E.Z. Fonville & E.J. Peerboom-Gerrits, ‘Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid: een overzicht’, TvC 2021/1, p. 3-10.