De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Jurisprudentie en leestips - Webinar Hypotheekrecht II

Overzicht inhoud webinar

Tweehuysen spreekt in twee webinars van een uur over het hypotheekrecht. In dit tweede webinar gaat Tweehuysen in op de thema’s uitleg van hypotheekakten, derdenbescherming en de executoriale kracht van een hypotheekakte.

Tweehuysen bespreekt aan de hand van een voorbeeldcasus de verschillende uitlegmaatstaven die relevant zijn bij de vestiging van hypotheekrechten. Zij laat zien dat het uitgangspunt voor de uitleg van een titel de gewone Haviltex-maatstaf is en dat het uitgangspunt voor de uitleg van een vestigingshandeling een geobjectiveerde Haviltex-maatstaf is. Zij legt in dit verband tevens uit hoe moet worden omgegaan met het feit dat een titel vaak is neergelegd in een notariële akte die in beginsel dwingend bewijs oplevert en of en op welke wijze een feitelijke omschrijving bij de uitleg van een vestigingshandeling een rol speelt. Zij sluit het onderwerp uitleg af door nader in te gaan op complicaties ten aanzien van de uitleg die zich kunnen voordoen bij de parapluhypotheek en de situatie waarin een hypotheekrecht voor meerdere schuldeisers wordt gevestigd.

Vervolgens gaat Tweehuysen, in het kader van art. 23 Fw, waaruit volgt dat het faillissement terugwerkt tot 00.00 uur van de dag van faillietverklaring, in op de regels van derdenbescherming op grond van art. 3:24 BW, een derdenbeschermingsbepaling voor niet ingeschreven maar wel inschrijfbare feiten. Zij laat aan de hand van verschillende casus de risico’s en gevolgen voor zowel een verkoper, koper en hypotheekhouder zien in het geval een koper op de dag van de inschrijving van een hypotheekakte failleert. Daarnaast bespreekt zij wat het verschil is tussen een kadaster en een openbaar register en behandelt zij de vraag of een derde kan worden beschermd tegen eventuele fouten in een kadaster ten aanzien van niet ingeschreven maar wel bestaande hypotheekrechten.

Tot slot behandelt Tweehuysen de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden een hypotheekakte executoriale kracht heeft. Dit doet zij mede aan de hand van het arrest Rabobank/Donselaar. ‘Tweehuysen legt uit dat voor de vraag of een hypotheekrecht kan worden uitgewonnen of een andere executoriale titel ten uitvoer kan worden gelegd verschillende maatstaven gelden. Zij bespreekt deze verschillende maatstaven aan de hand van enkele voorbeelden.

Jurisprudentie en wetgeving

Over uitleg

  • HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1511, JOR 2016/292 m.nt. B.A. Schuijling (Melber/Goede)
  • HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635 m.nt. C.J.H. Brunner (Haviltex)
  • HR 2 december 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB8205, NJ 1989/160 (Koen-Dukker/Los)

Over executoriale titels

Verder lezen?

  • A.R. de Bruijn en C.A. Kraan, De notariële akte als executoriale titel (AN nr. 10), Deventer: Kluwer 2012, in het bijzonder par. 8.7.
  • E. Bartels, ‘Uitleg van hypotheekakten en notariële pandakten’, in: J.W.A. Biemans en W.D. Kolkman en L.C.A. Verstappen, Uitleg van notariële akten (AN nr. 160), Deventer: Wolters Kluwer 2015.
  • Asser Procesrecht/Steneker 5 2019/549.
  • Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/178.
  • Asser/Van Mierlo & Krzeminski 3-VI 2020/28 en 329
  • H.M. Reehuis & E.F. Verheul, Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid (Mon.BW. nr. B6d), Deventer: Wolters Kluwer 2022, in het bijzonder hoofdstuk 5.