De universitaire opleider voor scherpe juristen

Jurisprudentie en leestips - Webinar WHOA en de liquidatiewaarde

Overzicht inhoud webinar

Het begrip “liquidatiewaarde” komt op verschillende plekken in de juridische praktijk naar voren. Van den Berg bespreekt welke betekenis toekomt aan het begrip liquidatiewaarde binnen het faillissementsrecht en in het kader van de executie van het pandrecht op aandelen. Vervolgens gaat hij uitgebreid in op vragen rondom het begrip liquidatiewaarde binnen de WHOA.

Van den Berg laat zien dat het begrip liquidatiewaarde geen eenduidige betekenis heeft. In dit verband gaat hij eerst in op de waardering van de goederen van de failliet en de rol die ‘goodwill’ daarbij speelt. Daarna bespreekt hij de verschillende waarderingswijzen van aandelen in het kader van een pandexecutie en - mede aan de hand van de Heiploeg-uitspraak uit 2020 - de verhouding tussen de begrippen ‘liquidatiewaarde’ en ‘going concern waarde’.

In het tweede deel van het webinar gaat Van den Berg dieper in op de betekenis van de liquidatiewaarde binnen een WHOA-procedure en de artikelen 374, 375 lid 1 onder f en 384 lid 3 Fw. Van den Berg bespreekt eerst of in alle gevallen waarin een akkoord wordt aangeboden, een rapport nodig is van een waarderingsdeskundige om de liquidatiewaarde vast te stellen. Vervolgens gaat hij nader in op de relevantie van het begrip bij het vaststellen van de klassen en in het bijzonder de indeling van zekerheidsgerechtigden in deze klassen. De verschillende amendementen die in dit verband zijn aangenomen tijdens de totstandkoming van de regeling worden hier ook behandeld. Van den Berg sluit af met een bespreking van de betekenis van de liquidatiewaarde binnen de ‘best interest of the creditor-test’.

Jurisprudentie

Verder lezen?

  • N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord 2016/3.4.2.3 en 5.9.7
  • Van den Berg, Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht (OO&R nr. 107) 2018/3.3 en hoofdstuk 5.
  • S.W. van den Berg, ‘De waarde van het onderpand onder de WHOA (on)terecht gebaseerd op de liquidatiewaarde?’, TvI 2020/21.
  • F.M.P. Boertien, T.A. Broerders, W.T.M. Veerman e.a., De Whoa van wet naar recht (R&P nr. InsR18) 2021/16.2 en 16.