Tentameneisen

Tentamen 3 - Praktische Vaardigheden: Opstellen van een octrooiaanvraag (A)

Vereiste voorkennis

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij de kennis bezit die wordt getoetst in de volgende tentamens:

 • Tentamen 1 - Octrooirecht;
 • Tentamen 2 - Overige IE-rechten, Europees Recht en Mededingingsrecht.

Doel van het tentamen

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij in staat is de kennis van het Nederlandse octrooirecht alsmede de belangrijkste internationale regelingen die daarop betrekking hebben toe te passen in de praktijk, in het bijzonder dat hij in staat is om een octrooiaanvraag op te stellen.

Vaardigheden die worden getoetst

Analyse

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij:

 • de door een cliënt aangeleverde informatie, in het bijzonder een beschrijving van een uitvinding en relevante stand van de techniek, overziet;
 • deze informatie begrijpt en op de juiste wijze interpreteert;
 • in deze informatie de uitvinding herkent;
 • de uitvinding kan analyseren en daarbij onderscheid kan maken tussen essentiële en niet essentiële maatregelen;
 • de uitvinding kan afbakenen van de stand van de techniek.

Verwerking

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij over goede uitdrukkingsvaardigheden beschikt, in het bijzonder dat hij:

 • zijn bevindingen nauwkeurig op schrift kan stellen, en
 • nauwkeurig, helder en begrijpelijk kan formuleren.

De kandidaat dient er blijk van te geven dat hij in staat is een octrooiaanvraag voor zijn cliënt op te stellen, die in overeenstemming is met de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995, de "Guidelines for Examination in the European Patent Office" en de toepasselijke jurisprudentie en dat hij in het bijzonder:

 • een of meer onafhankelijke conclusies kan opstellen welke de breedst mogelijke bescherming bieden, de uitvinding nauwkeurig omschrijven en de essentiële maatregelen van de uitvinding omvatten;
 • afhankelijke conclusies kan opstellen waarin de diverse uitvoeringsvormen van de uitvinding nauwkeurig worden omschreven en die geschikte terugvalposities omvatten;
 • een nauwkeurige beschrijvingsinleiding kan redigeren;
 • in voorkomende gevallen gemotiveerd kan aangeven of zich een niet-eenheid probleem voordoet.

Methode van tentamineren

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. De tentamenduur is 4 uur. Afhankelijk van de technische achtergrond van de kandidaat heeft het tentamen betrekking op een werktuigbouwkundige/elektrotechnische uitvinding dan wel een chemische uitvinding.