Tentameneisen

Tentamen 2 - Overige IE-rechten, Europees Recht en Mededingingsrecht

Vereiste voorkennis

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij de kennis bezit die wordt getoetst in de volgende tentamens:

  • Tentamen 1 - Octrooirecht;
  • Tentamen 6 - Recht Algemeen.

Doel van het tentamen

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij voldoende kennis bezit van het Nederlandse recht met betrekking tot de industriële eigendom (met uitzondering van het octrooirecht dat afzonderlijk wordt getoetst en met inbegrip van het mededingingsrecht) alsmede de meest relevante buitenlandse wetgeving en de belangrijkste internationale (waaronder communautaire) regelingen die daarop betrekking hebben.

Kennis die wordt getoetst

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij kennis bezit m.b.t. de onderstaande onderwerpen - op zichzelf en in onderlinge samenhang - en dat hij deze kennis kan toepassen in een casus. De bedoelde kennis omvat ten minste:

  • de relevante rechtsbronnen, waaronder
  • de relevante wettelijke, communautaire en verdragsrechtelijke bepalingen;
  • de relevante jurisprudentie, waaronder die van de Nederlandse gerechten, het Benelux Gerechtshof, het Hof van Justitie van de EU en de Kamers van beroep van het OHIM;
  • de actuele vraagstukken m.b.t. de genoemde onderwerpen en de gangbare opvatting dienaangaande, zoals bekend uit de gezaghebbende literatuur;
  • de gangbare juridische begrippen, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal, hoe deze worden toegepast en in welke rechtsbronnen hieromtrent regels worden gesteld.

Onderwerpen

Systematiek van het IE recht

De kandidaat kent de verschillende IE rechten en de toepasselijke wetten, communautaire wetgeving en internationale verdragen. De kandidaat kent het belang van de verschillende IE rechten en de actuele (inter)nationale ontwikkelingen daarbinnen.

Gebruik van het IE recht in relatie tot de principes van vrij goederenverkeer en ongehinderde mededinging

De kandidaat heeft grondige kennis van de verhouding tussen IE rechten enerzijds en het principe van het vrije verkeer van goederen binnen de EU resp.

het mededingingsrecht anderzijds.

IE gerelateerde overeenkomsten

De kandidaat heeft grondige kennis van licentieovereenkomsten en de voorwaarden waaraan IE gerelateerde overeenkomsten moeten voldoen.

Verhouding tussen IE-rechten

De kandidaat heeft grondige kennis van de verhouding tussen de verschillende IE-rechten en de mogelijke samenloop van rechten.

Bedrijfsgeheimen

De kandidaat heeft grondige kennis van de wijze waarop bedrijfsgeheimen kunnen worden beschermd en wat hun relatie is met IE rechten.

Slaafse nabootsing

De kandidaat heeft grondige kennis van het leerstuk van de slaafse nabootsing.

Kwekersrecht

De kandidaat heeft basiskennis van het voor Nederland toepasselijke kwekersrecht.

Merkenrecht

De kandidaat heeft grondige kennis van het Benelux merkenrecht en het communautaire merkenrecht.

Tekeningen- en modellenrecht

De kandidaat heeft grondige kennis van het Benelux tekeningen- en modellenrecht en het communautaire tekeningen- en modellenrecht.

Auteursrecht

De kandidaat heeft basiskennis van het voor Nederland toepasselijke auteursrecht.

Handelsnamen en domeinnamen

De kandidaat heeft basiskennis van het voor Nederland toepasselijke recht met betrekking tot handelsnamen en domeinnamen.

Methode van tentamineren

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. De tentamenduur is 3 uur. De tentamenopgave bevat een of meerdere casus waarin zich vraagstukken voordoen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten, het Europees recht en het mededingingsrecht.