Tentameneisen

Tentamen 5 - Praktische Vaardigheden: Schrijven van een advies

Vereiste voorkennis

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij de kennis bezit die wordt getoetst in de volgende tentamens:

 • Tentamen 1 - Octrooirecht;
 • Tentamen 2 - Overige IE-rechten, Europees Recht en Mededingingsrecht.

Doel van het tentamen

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij in staat is de kennis van het Nederlandse octrooirecht alsmede de meest relevante buitenlandse wetgeving en de belangrijkste internationale regelingen die daarop betrekking hebben toe te passen in de praktijk, in het bijzonder dat hij in staat is om een cliënt te adviseren omtrent octrooi-inbreuk en de geldigheid van een octrooi.

Vaardigheden die worden getoetst

Analyse

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij:

 • de aangeleverde informatie, in het bijzonder een schrijven van een cliënt waarin een inbreuksituatie uiteengezet wordt met een beschrijving van een of meer vermeend inbreukmakende producten, een of meerdere octrooien en relevante stand van de techniek, overziet;
 • deze informatie begrijpt en op de juiste wijze interpreteert;
 • de inbreuksituatie kan analyseren en voor- en tegenargumenten m.b.t. de vermeende inbreuk naar voren kan brengen;
 • de geldigheid van de een of meerdere in het geding zijnde octrooien kan analyseren en voor- en tegenargumenten m.b.t. de geldigheid naar voren kan brengen.

Verwerking

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij over goede uitdrukkingsvaardigheden beschikt, in het bijzonder dat hij:

 • zijn bevindingen nauwkeurig op schrift kan stellen;
 • nauwkeurig, helder en begrijpelijk kan formuleren;
 • kan adviseren over de vermeende inbreuk en de geldigheid van de in het geding zijnde octrooien;
 • kan adviseren over te nemen acties door de octrooihouder of inbreukmaker;
 • zijn bevindingen en adviezen overeenkomstig de gangbare praktijk kan verwoorden in een brief aan zijn cliënt, de wederpartij dan wel de octrooiverlenende instantie;
 • zijn analyses overtuigend kan beargumenteren, inclusief juridische onderbouwing op basis van relevante bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1995 en het Europees Octrooiverdrag (inclusief toepasselijke jurisprudentie).

De kandidaat dient er voorts blijk van te geven dat hij in staat is een inhoudelijk goed advies te kunnen geven, in het bijzonder dat hij:

 • vragen m.b.t. de inbreuksituatie en geldigheid van de in het geding zijnde octrooien gemotiveerd kan beantwoorden;
 • uitvinderswerkzaamheid kan beoordelen;
 • bij de analyses ook specifieke kenmerken van het Britse, Duitse dan wel Amerikaanse octrooirecht kan betrekken.

Methode van tentamineren

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. De tentamenduur is 8 uur.