Tentameneisen

Tentamen 4 - Praktische Vaardigheden: Verdedigen van een octrooiaanvraag (B)

Vereiste voorkennis

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij de kennis bezit die wordt getoetst in de volgende tentamens:

 • Tentamen 1 - Octrooirecht;
 • Tentamen 2 - Overige IE-rechten, Europees Recht en Mededingingsrecht.

Doel van het tentamen

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij in staat is de kennis van het Nederlandse octrooirecht alsmede de belangrijkste internationale regelingen die daarop betrekking hebben toe te passen in de praktijk, in het bijzonder dat hij in staat is om een reeds ingediende octrooiaanvraag te verdedigen n.a.v. het hierbij uitgevoerde onderzoek naar de stand van de techniek.

Vaardigheden die worden getoetst

Analyse

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij:

 • de door een cliënt aangeleverde informatie, in het bijzonder een ingediende octrooiaanvraag en het rapport n.a.v. het onderzoek naar de stand van de techniek met daarbij behorende documenten, overziet;
 • deze informatie begrijpt en op de juiste wijze interpreteert;
 • in de octrooiaanvraag de uitvinding herkent;
 • de uitvinding kan analyseren en daarbij onderscheid kan maken tussen essentiële en niet essentiële maatregelen;
 • de uitvinding kan afbakenen van de stand van de techniek;
 • kan beoordelen of conclusies voldoen aan de toepasselijke (materiële) vereisten.

Verwerking

De kandidaat dient ervan blijk te geven dat hij over goede uitdrukkingsvaardigheden beschikt, in het bijzonder dat hij:

 • zijn bevindingen nauwkeurig op schrift kan stellen;
 • nauwkeurig, helder en begrijpelijk kan formuleren;
 • zijn bevindingen overeenkomstig de gangbare praktijk kan verwoorden in een brief aan zijn cliënt;
 • zijn voorstellen overtuigend kan verdedigen, waar nodig aan de hand van de relevante bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1995 (inclusief toepasselijke jurisprudentie) dan wel de "Guidelines for Examination in the European Patent Office".

De kandidaat dient er voorts blijk van te geven dat hij in overeenstemming met de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995, de "Guidelines for Examination in the European Patent Office" en de toepasselijke jurisprudentie:

 • een of meer onafhankelijke conclusies kan opstellen welke de breedst mogelijke bescherming bieden, de uitvinding nauwkeurig omschrijven en de essentiële maatregelen van de uitvinding omvatten, alsmede afhankelijke conclusies waarin de diverse uitvoeringsvormen van de uitvinding nauwkeurig worden omschreven en die geschikte terugvalposities omvatten;
 • uitvinderswerkzaamheid kan beoordelen;
 • een volgens de gangbare praktijk aan de cliënt gericht schrijven kan opstellen waarin uiteengezet wordt hoe bezwaarlijk het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek is voor de reeds ingediende octrooiaanvraag, waarin nieuwe conclusies worden verdedigd en waarbij rekening wordt gehouden met het vereiste van eenheid van uitvinding.

Methode van tentamineren

Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. De tentamenduur is 4 uur. Afhankelijk van de technische achtergrond van de kandidaat heeft het tentamen betrekking op een werktuigbouwkundige/elektrotechnische uitvinding dan wel een chemische uitvinding.