Wet bescherming Persoonsgegevens

In verband met de bescherming van de privacy van natuurlijke personen stelt de wet een aantal eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna de betrokkene), zoals de naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. De Stichting Grotius Academie (SGA) verwerkt een aantal persoonsgegevens van onder andere deelnemers en is volgens de wet verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met deze persoonsgegevens.

Met deze toelichting wil de SGA u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door de SGA.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Het bestuur van de SGA draagt zorg voor de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Het (onderwijs-)management van de SGA wordt verzorgd door het CPO. Ten behoeve hiervan verstrekt het bestuur van de SGA aan het CPO persoonsgegevens. Het bestuur van de SGA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan het CPO indien dit niet onverenigbaar is met de doelstellingen van de gegevensverwerking. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het CPO leest u op de pagina Bescherming persoonsgegevens van het CPO.
 3. Indien u eerder een cursus of opleiding hebt gevolgd bij het CPO of bij één of meer van de organisaties waarvoor het CPO het onderwijsmanagement verzorgt, vindt uitwisseling van uw persoonsgegevens plaats tussen de desbetreffende organisatie(s) en de SGA. Een overzicht van de organisaties waarmee gegevensuitwisseling kan plaatsvinden, vindt u hier.
 4. Iedere betrokkene heeft recht van inzage in de over hem opgenomen persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de SGA.
 5. Op een verzoek om inzage wordt binnen vier weken na ontvangst positief besloten waarvan binnen genoemde termijn schriftelijk aan de verzoeker mededeling wordt gedaan.
 6. Elke betrokkene heeft met redelijke tussenpozen op zijn verzoek recht op een afschrift van de over hem opgenomen persoonsgegevens.
 7. Elke betrokkene kan een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de met betrekking tot hem opgenomen persoonsgegevens indienen bij het bestuur van de SGA.
 8. Het bestuur van de SGA geeft gevolg aan het verzoek indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn of op een ander wijze in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift. Hiervan wordt de betrokkene, alsmede diegenen aan wie onjuiste gegevens van betrokkene zijn verstrekt, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld;
 9. Indien het bestuur van de SGA geen gevolg geeft aan het verzoek, doet zij hiervan binnen vier weken na ontvangst  van het verzoek gemotiveerd mededeling aan de verzoeker.
 10. Bij het bestuur van de SGA kan verzet worden aangetekend tegen:  a. iedere verwerking van persoonsgegevens;  b. iedere andere handeling of nalatigheid van het bestuur van de SGA waardoor de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde kan worden aangetast. Het bestuur van de SGA beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzet.
 11. Verzet kan slechts worden aangetekend door een persoon of instantie, die hierbij een redelijk belang heeft, dit ter beoordeling aan het bestuur van de stichting.
 12. Indien een verzet gegrond wordt verklaard neemt het bestuur van de SGA die maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de betreffende handeling zo veel mogelijk weg te nemen.
 13. Indien een betrokkene niet in staat is zelf het recht van inzage, afschrift, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming  of verzet uit te oefenen, kan hij een ander hiertoe schriftelijk machtigen.

Opname persoonsgegevens in bestanden

De door u aan de SGA verstrekte persoonsgegevens worden of kunnen worden opgenomen in een aantal gegevensbestanden ten behoeve van een goede en doelmatige dienstverlening aan u door de SGA.Uw persoonsgegevens kunnen direct in een of meer van deze bestanden worden opgenomen. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens pas in bestanden opgenomen indien daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde regelingen of diensten (zoals bijvoorbeeld een digitale leeromgeving).

Uw gegevens zijn onder andere opgenomen in de volgende bestanden (waarbij de doeleinden per bestand zijn aangegeven):

Relatiebeheersysteem:

 • opslaan en verwerken van gegevens van (oud-)deelnemers, docenten, bestuurders en externe relaties ten behoeve van communicatie en administratie
 • verzorgen van deelnemersadministratie
 • organiseren van onderwijs
 • verkrijgen van toegang tot ICT-faciliteiten

Uw gegevens kunnen onder andere zijn opgenomen in de volgende bestanden (waarbij de doeleinden per bestand zijn aangegeven):

Financiële administratie:

 • factureren van cursussen en opleidingen
 • voldoen van facturen


Digitale leeromgeving:

 • verstrekken van onderwijsinformatie aan deelnemers aan het onderwijs via de digitale leeromgeving, zoals informatie over deelnemende studenten en docenten

Toezending informatie

De SGA kan u behalve informatie over uw cursus/opleiding ook informatie toesturen over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de SGA maar die niet uitsluitend te maken hebben met uw cursus/opleiding. Als de SGA informatie door een derde laat verzenden, zal de SGA erop toezien dat deze derde de wet in acht neemt.

Indien u bezwaar hebt tegen het ontvangen van informatie die niet direct betrekking heeft op uw cursus/opleiding dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur van de Stichting Grotius Academie, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen. U ontvangt deze informatie dan niet meer.