Programma EPN/Grotius specialisatieopleiding Estate Planning

Concept

Periode: maart 2011 - december 2011
Hoofddocenten: Prof. dr. F. Sonneveldt en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
Locatie  17 en 18 maart: Regardz Heerlickheijd te Ermelo
Overige bijeenkomsten: Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)

Do 17 maart

14.00 - 17.00

Introductie

Verdieping wettelijk erfrecht, civiel,
- erfstelling, onterving, legaat, last
- plaatsvervulling
- betalingsregeling
- schulden van de nalatenschap
- wettelijke verdeling; wilsrechten
- legitieme portie
-andere wettelijke rechten, i.h.b. sommen ineens/overdracht onderneming

19.00 - 22.00

Fiscale gevolgen van de diverse testamentsvormen

- erfbelasting
- inkomstenbelasting (defiscalisering)
- wet schenk- en erfbelasting
- overgangsrecht

Vr 18 maart

09.30 - 12.30

Testamenten in de praktijk:

- diverse varianten langstlevende-testament (wettelijke verdeling,
  tweetrapstestament, vruchtgebruiktestament)
- stiefkinderen, legitimaire vordering

13.30 - 16.30

Speciale testamentsvormen:

- combinatie-menu- of keuzetestament
- quasi-wettelijke verdeling
- afwikkelingsbewindvoerder
- o.b.v.
- plus
- facultatieve wettelijke verdeling
-  ik-opa-testament

Vr 15 april

09.45 - 12.45

Civiele en fiscale aspecten van fidei commissaire makingen en schenkingen,
alsmede van de herroepelijke schenking
- ongeboren verwachters
- art. 21 lid 2 en lid 7 SW'56
- internationale aspecten (emigratie en remigratie)
- overgangsrecht

13.30 - 16.30

Schenking civiel en fiscaal:
- schenking en gift
- schenking ter zake des doods
- schuldigerkenning uit vrijgevigheid
- "artikel 10-rente"
- renteloze lening
- belastbaar feit schenkingsrecht
- tarieven en vrijstellingen,
- samenloop schenkingsrecht/overdrachtsbelasting
- overgangsrecht

Do 12 mei

09.45 - 12.45

Huwelijksvermogensrecht en andere, samenlevingsvormen, civiel:
- Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
- jurisprudentie niet-nagekomen periodieke verrekenbedingen/finale 
  verrekenbedingen
- samenlevingscontract/samenwoners
- verblijvingsbeding

13.30 - 16.30

Huwelijksvermogensrecht als Estate Planningsinstrument, fiscaal:
- fiscale mogelijkheden met verrekenbedingen
  (verbintenisrechtelijke gemeenschap)
- divorce estate planning: schenkbelasting ?
- mogelijkheden (goederenrechtelijke) algehele gemeenschap
- natuurlijke verbintenis
- verknochtheid
- vervaltermijn als estate planningsinstrument

Wo 15 juni

09.45 - 12.45

Boedelafwikkeling, civiel:
- executele
- bewind
- vereffening
- dwingend erfrecht

13.30 - 16.30

Boedelafwikkeling, fiscaal:
- defiscalisering
- waardering vorderingen (BNB 89/260)
- rente-overeenkomsten
- turboverdeling
- verwerping
- overgangsrecht

Do 30 juni

09.45 - 12.45

Financiële planning en pensioen:
- pensioenopbouw
- pensioenverevening
- kapitaalverzekeringen en lijfrenten
- Brede Herwaardering
- stamrechtvennootschappen

13.30 - 16.30

Verzekeringsrecht:
- begunstiging
- verpanding polis
- uitkering onder bewind
- partnerverklaring
- levensverzekering en eigen BV
- polis als onderdeel van de nalatenschap

Do 15 september

09.45 - 12.45

IB-onderneming, civiel
- onderneming en echtscheiding
- gespreide betaling en legitimaris
- salaire différé
- wettelijk recht overname bedrijfsmiddelen
- ondernemerstestament

13.30 - 16.30

IB-onderneming, fiscaal
- waardering ondernemingsvermogen
- bedrijfsopvolgingsfaciliteiten SW'56
- fonds voor gemene rekening
- overgangsrecht

Do 6 oktober

09.45 - 12.45

VPB-onderneming, civiel
- blokkeringsregeling en erfrecht
- certificering
- waardebepaling
- gespreide betaling en legitimaris

13.30 - 16.30

VPB-onderneming, fiscaal
- echtscheiding en a.b.-aandelen
- overlijden en a.b.-aandelen
- doorschuiven of afrekenen?
- bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet 1956
- overgangsrecht

Do 3 november

09.45 - 12.45

Internationale aspecten: IPR
- conflictenrecht huwelijksvermogensrecht
- conflictenrecht erfrecht, rechtskeuze in IPR

13.30 - 16.30

Internationale aspecten: IFR
- woonplaatsfictie
- recht van overgang
- belastingverdragen
- eenzijdige regeling t.v.v. dubbele belasting
- woonplaatsbegrip
- advisering van "wereldburgers"
- trust

Do 24 november

09.45 - 17.00

Overkoepelende casus          
Casus waarin zoveel mogelijk voorgaande blokken terugkomen.
De opdracht kan bestaan uit het schrijven van een cliëntadvies naar aanleiding van
deze casus. De opdracht zal mede beoordeeld worden op schrijfvaardigheid.

Do 26 januari  2012

Examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden