VMA/Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht

Programma
De opleiding geeft toepasbare gespecialiseerde informatie over het omgevingsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied en in de praktische uitwerking daarvan. De opleiding is gericht op de rechtspraktijk, zowel waar het gaat om advisering aan overheden of private partijen als om procedures bij de bestuursrechter. Uitgangspunt van de opleiding, zowel in het studiemateriaal als in de colleges is de naar verwachting op 1 juli 2022 inwerkingtredende Omgevingswet.

Zie de zijbalk voor het meest recente (concept)programma. De opleiding wordt in het voorjaar van 2022 weer aangeboden.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met ruimtelijke ordenings- en milieurecht te maken hebben. U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht te hebben.

Om lid te kunnen worden van de Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA) dient een advocaat te kunnen aantonen dat hij/zij beschikt over specialistische deskundigheid op het terrein van het milieurecht. Een gegadigde wordt ten behoeve van zijn toelating tot de VMA geacht over deze deskundigheid te beschikken na het volgen van de VMA/Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht en het afleggen met gunstig gevolg van het daarop betrekking hebbend examen.

Examenvorm
Het examen wordt afgenomen aan de hand van 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma.

Hoofddocenten
De hoofddocenten van de opleiding zijn:
mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
prof. mr. B.J. Schueler, hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, Universiteit Utrecht en staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Aanmeldingsprocedure
Indien u zich aanmeldt, wordt u op de lijst van geïnteresseerden voor de opleiding geplaatst. Uw aanmelding is vrijblijvend. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding waarin wordt aangegeven wanneer u naar verwachting wordt uitgenodigd voor de opleiding.

knop aanmelden

Voor meer informatie over de Grotius specialisatieopleidingen klik hier