Modelprogramma VMA/Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieurecht

Hoofddocenten: Prof. mr. N.S.J. Koeman en mr. J. Hoekstra

Dag 1

14.00 - 15.30

Inleiding Milieurecht

(procedures en rechtsbescherming)

15.30 - 17.00

Inleiding Ruimtelijke Ordeningsrecht

(procedures en rechtsbescherming)

19.00 - 22.00

Procederen in het Omgevingsrecht

Inleiding; Discussie

Dag 2

09.30 - 12.30

Europees Omgevingsrecht

algemeen deel (exclusief natuurbeschermingsrecht)

13.30 - 16.30

Natuurbeschermingsrecht

flora- en faunawet; vogel- en habitatrichtlijn; natuurbeschermingswet

Dag 3

09.45 - 12.45

Milieueffectrapportage

13.30 - 16.30

Ruimtelijke Ordening; plannen rijk en provincie

(exclusief projectprocedures)

Dag 4

09.45 - 12.45

Geluid in Milieu en Ruimtelijke Ordening en externe veiligheid

(inclusief luchtvaartwetgeving)

13.30 - 16.30

Tracewet en Coördinatie

(inclusief versnellingsprocedures THW)

Dag 5

09.45 - 12.45

Ruimtelijke Ordening; gemeentelijke plannen

13.30 - 16.30

Ruimtelijke Ordening; vergunningen

(inclusief coördinatie van vergunningen)

Dag 6

09.45 - 12.45

Schadevergoeding
bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

13.30 - 16.30

Grondexploitatie

Dag 7

09.45 - 12.45

Algemene regels en omgevingsvergunningen
(inclusief Wabo)

13.30 - 16.30

Water in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Dag 8

09.45 - 12.45

WVG en Onteigeningswet

13.30 - 16.30

Lucht en geur in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Dag 9

09.45 - 12.45

Civielrechtelijke aansprakelijkheden in het omgevingsrecht

13.30 - 16.30

Milieu in contractuele relatie en bodem

(inclusief bedrijfsovername)

Dag 10

09.45 - 12.45

Bestuursrechtelijke handhaving in het omgevingsrecht
toezicht; bestuursdwang; dwangsom intrekking vergunningen;
bestuurlijke boete; gedoogproblematiek; rechtsbescherming bij handhaving en gedogen

13.30 - 16.30

Strafrechtelijke handhaving

strafbaarstelling; WED; strafrechtelijke aansprakelijkheid; uitsluitingsgronden;bijzondere opsporingsbevoegdheden

Elk  dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze

Wijzigingen voorbehouden