Modelprogramma Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid

Hoofddocenten: Mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen en prof. mr. J. Spier

Dag 1

09.30 - 12.30

Algemene inleiding aansprakelijkheidsrecht
-Algemene vereisten aansprakelijkheid met bedrijf 
 of beroepsbeoefenaar als laedens of benadeelde

13.30 - 16.30

Enkele aspecten van het procesrecht
-Procederen in aansprakelijkheidszaken
 (o.a. bewijslastverdeling;informatie- en mededelingsplichten;
 class-action; massaschade)

19.00 - 21.30

Optreden in een aansprakelijkheidszaak in de praktijk

Dag 2

09.30 - 12.30

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten;
goed werkgeverschap
art 7:658 en 7:611 BW

13.30 - 16.30

Beroepsaansprakelijkheid
- m.n. advocatuur, notariaat, artsen en accountants

Dag 3

09.45 - 12.45

Aansprakelijkheid en contract I
- wanprestatie; ingebrekestelling

13.30 - 16.30

Schadevergoedingsrecht I
- causaliteit; medeschuld; eigen schuld; regres


Dag 4

09.45 - 12.45

Aansprakelijkheid en contract II
- ontbinding; aansprakelijkheidsbeperkende of
- verhogende bedingen

13.30 - 16.30

Schadevergoedingsrecht II
- schadebegroting en schadevaststelling; art. 6:107 en 107a

Dag 5

09.45 - 12.45

Bestuurdersaansprakelijkheid bij  faillissement

13.30 - 16.30

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten het faillissement

Dag 6

09.45 - 12.45

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor
hulppersonen en vertegenwoordigers
- art. 6:76 BW;170-171 BW

- art. 6:172 BW

13.30 - 16.30

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor zaken,
stoffen en producten

Dag 7

09.45 - 12.45

Mededinging en aansprakelijkheid

13.30 - 16.30

Verjaring

Dag 8

09.45 - 12.45

Prospectusaansprakelijkheid

13.30 - 16.30

Strafrechtelijke aansprakelijkheid
- strafrechtelijke aansprakelijkheid van en voor personeel
  alsmede van de  onderneming “als zodanig”
- mogelijkheden tot vorderen schadevergoeding n.a.v. besluiten inzake
  strafvervolging en opsporing voor verdachten en niet-verdachten die in
  hun belangen getroffen worden

Dag 9

09.45 - 12.45

Aansprakelijkheid van toezichthouders
- eigen aansprakelijkheid toezichthouders; invloed
  verantwoordelijkheid toezichthouder op aansprakelijkheid
  directe laedens

13.30 - 16.30

Overheidsaansprakelijkheid
- egalité; gedogen; NL-regelgeving in strijd met hogere regelgeving;
  leer van de formele rechtskracht; vernietigde beschikkingen

Dag 10

09.45 - 12.45

Aansprakelijkheid van de bank
- m.n. in relatie tot financiering en zekerheden

13.30 - 16.30

Verzekering en aansprakelijkheid
- voetangels en klemmen tussen verzekerde en verzekeraar;
  dekking (claims made; loss occurance); serieschadeclausules;
  opzegging; in- en uitloop; informatieplicht

Mondeling examen

Elk dagdeel van 3 uur bevat 15 minuten pauze
Wijzigingen voorbehouden