De universitaire opleider voor scherpe juristen

PAO-intensief Masterclass Contracteren

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, bank- en bedrijfsjuristen en juristen bij financiële ondernemingen en overheidsinstellingen
 • Niveau: Verdiepend
 • Data en tijden: 4 t/m 8 maart 2024. 4 maart van 08.30 - 13.15 uur en 5 t/m 8 maart van 08.15 - 13.00 uur
 • Locatie: Universiteit van Curaçao, Jan Noordynweg 111 te Willemstad
 • Punten: 20 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 2.395,- (btw-vrij) voor deelnemers uit Nederland of werkzaam in de Verenigde Staten van Amerika. Naf. 2.675,- (exclusief 6% OB) voor deelnemers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bedrag is inclusief digitaal cursusmateriaal en catering.
 • PAO-intensief valt niet binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Contractenrecht, PAO-intensief, totstandkoming, algemene voorwaarden en wanprestatie

inschrijven

Wilt u een grondig overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in het contractenrecht?

Centraal in deze geheel nieuwe masterclass staan de diverse stadia (‘de levensloop’) van het ‘contract’: totstandkoming, uitvoering en afwikkeling daarvan. De focus van de masterclass ligt op (het duiden van de laatste juridische stand van zaken in) de ontwikkelingsgang van ‘lastige’ contractenrechtelijke thema’s als de precontractuele (onderhandelings-)fase (ook met de overheid als contractspartij), de wilsgebreken, uitleg van contracten (met inbegrip van recente rechtspraak over uitlegclausules), de aanvullende en beperkende werking van redelijkheid en billijkheid en de remedies bij wanprestatie (inclusief de ‘weerbarstige’ materie van ingebrekestelling en verzuim). Bij de behandeling van deze thema’s wordt niet alleen (zoals te doen gebruikelijk) de rol en rechtspositie van de teleurgestelde schuldeiser onder de loep genomen, maar zeker ook ruim aandacht besteed aan de positie en verdedigingsmogelijkheden van de teleurstellende schuldenaar. Hoe kan déze zijn verweer tegen de vorderingen van zijn wederpartij adequaat inrichten en het recht behouden om de overeengekomen prestatie toch te verrichten? Wat zijn de mogelijkheden voor de schuldenaar om al bij contractsluiting een eventuele schadevergoedingsvordering van zijn wederpartij effectief de pas af te snijden? Maar ook: wat zijn de mogelijkheden van de litigator om effectief de feiten van een contractenrechtelijk geschil te ‘framen’ zonder in strijd te komen met de waarheids- of substantiëringsplicht?

Uiteraard wordt ook de invloed van recente maatschappelijke ontwikkelingen op het contractenrecht tijdens de masterclass in ogenschouw genomen. Denk aan de opkomst van ‘cancelclausules’, de recente corona-crisis (art. 6:258 BW), maar ook aan de niet denkbeeldige mogelijkheid dat de uitvoering van contractueel gemaakte afspraken wordt gedwarsboomd door overheidsmaatregelen en/of beperkingen die voortvloeien uit milieuregels. Welke mogelijkheden staan contractanten dan zoal ten dienste?

Mede doordat de lesmomenten regelmatig worden afgewisseld met groepsgewijze casusbehandeling en het groepsgewijs ‘draften’ en beoordelen van diverse contractsclausules (denk bijvoorbeeld aan het redigeren van contractuele vervaltermijnen, regels voor het beëindigen van duurovereenkomsten en over bewijsaangelegenheden) is er volop ruimte voor interactie en het inbrengen van voorbeelden of dilemma’s uit de eigen praktijk.

Programma


Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Precontractuele fase en het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen
 • Totstandkoming en uitleg van contracten: van ‘Trierer Weinversteigerung’ naar ‘Valerbosch’
 • Algemene voorwaarden: de laatste stand van zaken
 • Effectief contracteren over geschilbeslechting en toepasselijk recht
 • Remedies bij wanprestatie
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten: laveren tussen rechtszekerheid en billijkheid?

Docenten

 • Prof. mr. Sjoerd Bakker, raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Rechtspraak Radboud Universiteit, tevens verbonden aan de VU Amsterdam en hoofddocent van deze masterclass
 • Mr. Jeroen Eichhorn, advocaat en partner HBN Law & Tax Curaçao
 • Prof. mr. Pauline Ernste, CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk Radboud Universiteit, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, arbiter
 • Prof. mr. Carla Klaassen, hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar privaatrecht University of Curaçao, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden, arbiter
 • Mr. Olga Kostrzewski, advocaat en partner Henriquez Law, Curaçao
 • Mr. Hans van Wijk, advocaat bij de Hoge Raad en partner Pels Rijcken, Den Haag

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

20 PO-puntenKNB-logo web

inschrijven

>Terug naar de algemene pagina