Programma Beroepsopleiding Gemeentejuristen 2022

Behalve aan algemeen gefundeerde onderwerpen besteedt de BGJ ook aandacht aan de bijzonder thema-onderwerpen sociaal domein en de omgevingswet. De docenten bespreken wat actuele ontwikkelingen voor gemeenten betekenen zoals de Noodwet tot crisisrecht, het arrest Didam en de doorwerking van het vertrouwensbeginsel. Het aanleren van de vereiste vaardigheden is met expliciete aandacht voor oplossingsgerichtheid en beroepsattitude geïntegreerd in de onderdelen die kennis en strategisch inzicht bevorderen.

De opleiding kent een huiswerkmethode met praktijkcasuïstiek en wordt afgesloten met een examen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.


Module 1:
Versterken van het juridisch fundament voor de gemeentejurist


19 september 2022

 • Staatsrechtelijke kernbegrippen
  Prof. mr. G. Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden
 • Gemeentelijke organen raad, college en burgemeester
  Prof. mr. G. Boogaard, voornoemd

10 oktober 2022

 • Beinvloeden in het krachtenveld van de gemeentejurist
  Drs. D. Kramer, zelfstandig adviseur bij DKSC te Rotterdam
 • Adviesprocessen
  Mr. G.J.M. Kamps, (mede)eigenaar van I-ken te Eelde en trainer bij diverse hogescholen, opleidingen en instanties
  Drs. D. Kramer, voornoemd

DKF_0550Docent Dafir Kramer: "Je effectiviteit als gemeentejurist is mede afhankelijk van de mate waarin je in staat bent te begrijpen hoe verschillende dynamieken in het krachtenveld een rol spelen in de praktijk van juridische advisering. Daarnaast zijn communicatie- en adviesvaardigheden belangrijk om de stap te maken van ‘gelijk hebben’ naar ‘gelijk krijgen’. In de vaardigheidsmodules staan we stil bij relevante achtergronden en theorieën in dat kader. Maar bovenal bieden we de mogelijkheden je vaardigheden, gerelateerd aan casussen die veelvuldig in je praktijk voorkomen, te oefenen en verder te ontwikkelen."

31 oktober 2022

 • Normering van het bestuurshandelen
  Mr. R.H.W. Frins, universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Tilburg University
 • Algemene begrippen bestuursrecht
  Mr. J.R. van Angeren, advocaat/partner Stibbe te Amsterdam

Ralph FrinsDocent Ralph Frins: "Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe koers ingezet ten aanzien van toetsing aan het evenredigheidsbeginsel door de bestuursrechte​r. Daarmee heeft de Afdeling bestuursrechtspraak expliciet afstand genomen van het zogenoemde 'willekeur-criterium', dat al enige tijd minder werd toegepast. Wat zijn de gevolgen? We bespreken dit uitgebreid tijdens deze cursusdag."


Module 2
Verkenning en verdieping diverse juridische velden


24 november 2022 (i.p.v. 21 november)

 • Verordenende bevoegdheid
  Prof. mr. S.A.J. Munneke, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Techniek van de regelgeving
  Prof. mr. S.A.J. Munneke, voornoemd

12 december 2022

 • Openbare ordehandhaving
  Mr. M.A.D.W. de Jong, hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit
 • Handhaving 
  Mr. T.E.P.A. Lam, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen
  senior docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit

_MG_9001Docent Rian de Jong: "Recent verscheen 'Noodwet tot Crisisrecht', een spontaan advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. In dit advies wordt onder meer opnieuw aandacht gevraagd voor het probleem dat met de coronacrisis volop in de aandacht kwam: in hoeverre mogen lokale noodverordeningen grondrechten beperken? Behalve de coronanoodverordeningen was dit probleem ook al in een reeks rechtszaken over woningsluitingen vanwege beschietingen aan bod gekomen. De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelde dat sluiting met een noodbevel bij direct levensgevaar mogelijk is. Voor beide situaties wordt wetswijziging voorbereid. Tijdens de opleiding gaan we nader in op de gevolgen voor de praktijk."

16 januari 2023

 • Het bestuursrechtelijke geding incl. voorlopige voorziening
  Mr. T.E.P.A. Lam, voornoemd
 • Bestuursrechtelijke voorprocedures 
  Mr. M. Copier, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen

6 februari 2023

 • Sociaal domein
  Mr. dr. B. Wallage, advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht en universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
 • Omgevingswet 
  Mr. S. Hillegers, docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit
  Mr. M. Copier, voornoemd


Module 3
De gemeente als contractspartner


6 maart 2023

 • Overheidsaansprakelijkheid I (nadeelcompensatie)
  Prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels, staatsraad Raad van State en hoogleraar overheid en onderneming aan de Radboud Universiteit  
 • Overheidsaansprakelijkheid II (schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad)
  Mr. dr. B.J.P.G. Roozendaal, advocaat-partner bij AKD te Breda

27 maart 2023

 • Contracteren I
  Prof. mr. G.A. van der Veen, advocaat-partner bij AKD te Rotterdam en hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Contracteren II
  Mr. A.H.J. Hofman, advocaat bij Boels Zanders NV te Eindhoven

Foto AnoukDocent Anouk Hofman: "Tijdens de cursusdag 'Contracteren' staan we stil bij belangrijke aspecten van het contracten-recht en de bijzondere positie van de overheid daarbinnen. Naast algemene thema’s als de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de doorwerking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt ruim aandacht besteed aan actuele thema’s die de gemeentepraktijk direct raken. Denk aan de gevolgen van het Didam-arrest bij gronduitgifte en de doorwerking van het vertrouwensbeginsel in contractuele verhoudingen. Het doel is om de deelnemers de 'kunst van het contracteren' eigen te laten maken."

17 april 2023

 • Onderhandelingsprocessen en de essentie van mediation
  Mr. G.J.M. Kamps, voornoemd
  Drs. D. Kramer, voornoemd
 • Vergroten effectiviteit onderhandelingskracht
  Mr. G.J.M. Kamps, voornoemd
  Drs. D. Kramer, voornoemd


Module 4
Verbreding van uw speelveld op inhoud & vaardigheid


8 mei 2023

 • Europees en nationaal aanbestedingsrecht (inclusief de Wet Markt en Overheid) 
  Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, advocaat-partner bij AKD te Brussel/Breda en bijzonder hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht aan de Radboud Universiteit
 • Europees recht (incl. de Dienstenrichtlijn) en staatssteunrecht
  Mr. M. de Wit, advocaat bij AKD te Brussel

AKD-Kuijpers-2-Edit (5)Docent Pieter Kuypers: "Het aanbestedingsrecht kent een opvallende ontwikkeling: de gelijkheids- en transparantiebeginselen die van oorsprong vooral een grote invloed hebben gehad op de eisen die aan gemeenten worden gesteld bij het opstellen van aanbestedingsstukken, heeft nu ook door de 'Vlaardingen zaak' en het 'Didam arrest' een sterke invloed op de verdeling van schaarse rechten en in het bijzonder de verkoop van vastgoed. Deze ontwikkeling komt aan bod tijdens de cursusdag. Daarnaast is voor de gemeenten de komst van het Internationaal Aanbestedings Instrument (IAI) en de Foreign Subsidies Regulation (FSR) van groot belang voor de gemeentelijke praktijk."

30 mei 2023

 • Privacyaspecten (in het sociaal domein)
  Mr. S. Fennell, adviseur bij Privacy Company te Den Haag
 • Effectief procederen; samenspel bij de bestuursrechter
  Mr. G.J.M. Kamps, voornoemd

Simone FennellDocent Simone Fennell: "Gemeenten verwerken een enorme hoeveelheid persoonsgegevens voor de uitvoering van gemeentelijke taken.Van het verwerken van afval tot het leveren van zorgvoorzieningen, overal worden persoonsgegevens verwerkt. Gemeenten zijn daarbij gebonden aan een scala van wet-en regelgeving, waarvoor de basis wordt gevormd door de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens de opleiding gaan we in op de toepassing van de privacyregels binnen het gemeentelijke kader, met illustratieve uitstapjes naar het sociale domein."

5 juni 2023

 • De juridische adviseur in de praktijk; klant aan tafel (incl. een rollenspel met een bestuurder)
  Mr. G.J.M. Kamps, voornoemd
  Drs. D. Kramer, voornoemd
  Mr. J. Olivier, Oud hoofd Juridische Zaken gemeente Leiden en SBG bestuurslid
  R. van Netten MCM, Gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente De Bilt en SBG bestuurslid


Examen

26 juni 2023
Locatie: CPO Nijmegen

Wijzigingen voorbehouden.


PWO 75

Het PWO-puntenstelsel is een voor de juristen van het Rijk ontworpen puntensysteem voor het opleidingsbeleid. Dit systeem wordt toegepast op rijksniveau sinds 2013. Het Rijk heeft verklaard dat andere overheden zoals gemeenten het systeem mogen overnemen. In dit systeem maken de juristen jaarlijks afspraken met hun leidinggevenden over het op peil houden van de vakbekwaamheid. Het PWO ondersteunt bij het maken en evalueren van die afspraken. Uw leidinggevende bepaalt of deze punten ook daadwerkelijk toegekend worden. De helft van de punten wordt in het eerste jaar behaald en de andere helft in het tweede jaar. Bij deelname aan de 25 dagdelen (exclusief examen en huiswerkverplichting) van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen worden in twee jaar de punten ruim behaald.