Beleid inzake zij-instroom

Voor zij-instromers is het mogelijk vrijstelling voor bepaalde cursusonderdelen en voor bepaalde onderdelen van het examen te verkrijgen op grond van artikel 6 lid 1 van het Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat-notarissen.

Het bestuur SBN kan vrijstelling verlenen voor één van de cursusonderdelen Familievermogensrecht, Rechtspersonen- en vennootschapsrecht of Onroerend goedrecht (inclusief het daarbij behorende examen) indien verzoeker aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. De verzoeker is gedurende de laatste 8 jaar voor een aanzienlijk deel van de werktijd op het notariële rechtsgebied waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, werkzaam geweest in een juridische functie op academisch niveau;
  2. De werkgever waar verzoeker de werkervaring heeft opgedaan, heeft het gestelde onder a middels een schriftelijke verklaring bevestigd;
  3. De verzoeker heeft een vervangende mondelinge toets met goed gevolg afgelegd. De verzoeker legt de vervangende mondelinge toets af in het onderdeel / de onderdelen waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

Het bestuur SBN kan vrijstelling verlenen voor één of meer van de cursusonderdelen Communicatieve vaardigheden Module 1, 2, 4, 5 en 6, Schrijfvaardigheden en Financiële kennis indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Verzoeker heeft ruime werkervaring opgedaan in de onderwerpen van het cursusonderdeel / de cursusonderdelen waarvoor vrijstelling wordt gevraagd;
  2. De werkgever waar verzoeker de werkervaring heeft opgedaan, heeft het gestelde onder a middels een schriftelijke verklaring bevestigd.

Voor de volgende vakken kan verzoeker geen vrijstelling verkrijgen:

  1. Communicatieve vaardigheden Module 3 Beroepshouding, onafhankelijkheid en persoonlijke effectiviteit;
  2. Ambtsuitoefening en beroepshouding.

De vervangende mondelinge toets omvat ongeveer 30 minuten. Beoordeeld wordt of de verzoeker voldoende kennis heeft van het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. De mondelinge toets wordt afgenomen aan de hand van open vragen en wordt beoordeeld met 'voldoende' dan wel 'onvoldoende'. De kosten voor de mondelinge toets bedragen € 1.025,- exclusief BTW.

Meer informatie over het verkrijgen van vrijstellingen voor zij-instromers vindt u hier (pdf, 38 kB).

Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij het bestuur van de SBN.