Vrijstelling

Op grond van het Vrijstellingenreglement opleiding kandidaat notarissen kan vrijstelling worden verleend voor bepaalde cursusonderdelen van de opleiding en voor bepaalde onderdelen van het examen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de verzoeker is gedurende de laatste acht jaar onafgebroken en fulltime werkzaam geweest als medewerker verbonden aan een notariskantoor;
  • de verzoeker heeft gedurende de onder a. genoemde periode zich voornamelijk – in elk geval ten minste 80% van de werktijd – beziggehouden met het onderdeel waarvoor om vrijstelling wordt verzocht;
  • de werkgever van de verzoeker heeft het gestelde onder a. en b. middels een schriftelijke verklaring bevestigd en ondersteund; en
  • de verzoeker heeft een vervangende mondelinge toets met goed gevolg afgelegd.

De vervangende mondelinge toets omvat ongeveer 30 minuten. Beoordeeld wordt of de verzoeker voldoende kennis heeft van het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. De mondelinge toets wordt afgenomen aan de hand van open vragen en wordt beoordeeld met 'voldoende' dan wel 'onvoldoende'. De kosten voor de mondelinge toets bedragen € 1.110,- exclusief BTW. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij het bestuur van de SBN.