Examen

Het examen aan het eind van Pakket I en II zijn beide mondeling examens. Om deel te mogen nemen aan het examen moet aan de huiswerk en aanwezigheidsplicht voldaan zijn.

Waaruit bestaat het examen van Pakket I?

Het examen aan het eind van Pakket I bestaat uit een mondeling examen met openvragen. De deelnemer doet examen in het onderdeel waarin hij/zij niet verder wil gaan in Pakket II.

Waaruit bestaat het examen van Pakket II?

Het examen aan het eind van Pakket II bestaat uit een mondeling examen aan de hand van een casus. Door voor beide vakken een casus voor te bereiden voorafgaand aan het mondelinge examen kan tijdens het mondelinge examen meer de diepte worden ingegaan. Ook in de praktijk heeft de kandidaat-notaris te maken met vragen waarop hij zich kan voorbereiden. Op deze manier wordt getracht zo dicht mogelijk bij het werkveld van de kandidaat-notaris te blijven.

Zijn er richtlijnen voor studieverlof voor de mondelinge examens?

In de overige arbeidsvoorwaarden (zie KNB intranet) is bepaald dat de kandidaat-notaris in de gelegenheid wordt gesteld de examens van de beroepsopleiding af te leggen. Ook hoeft de kandidaat-notaris hiervoor geen vrije dagen in te leveren. De werkgever-notaris verleent aan de kandidaat-notaris ter voorbereiding van elk van de examen van de beroepsopleiding ten minste drie studieverlofdagen.

Wat gebeurt er wanneer ik een onvoldoenden resultaat behaal voor mijn examen?

U krijgt de mogelijkheid om een herexamen af te leggen. De herkansing van het examen van Pakket I vindt zo mogelijk plaats voor de aanvang van het onderwijsprogramma van Pakket II. De herkansing voor het examen van Pakket II vindt zo mogelijk plaats binnen drie maanden te rekenen vanaf het tijdstip van het examen.

Wat gebeurt er wanneer ik een onvoldoende resultaat behaal voor mijn herexamen?

Indien u bij de herkansing een onvoldoende eindresultaat behaalt, beslist de examencommissie of u alle cursusonderdelen in het desbetreffende Pakket, dan wel een bepaald deel daarvan, opnieuw dient te volgen. Aan u wordt in dit geval het cursusgeld, respectievelijk een deel daarvan, in rekening gebracht. Indien u voor Pakket II bij de tweede herkansing opnieuw een onvoldoende eindresultaat behaalt, dient u in elk geval alle cursusonderdelen in Pakket II opnieuw te volgen.

Meer informatie over de examens vindt u in de studiegids en het Onderwijs- en examenreglement opleiding kandidaat-notarissen.