Privacyverklaring SBO

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de SBO. De SBO respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Met deze privacyverklaring informeert de SBO u aan de hand van uw relatie met de SBO welke persoonsgegevens er door de SBO worden verzameld en voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt. In de cookieverklaring informeren wij hoe wordt omgegaan met de gegevens van websitebezoekers.

Privacyverklaringen per categorie

U kunt steeds doorklikken naar de verklaring met betrekking tot de categorie van verwerkingen waarover u nadere informatie wenst.
Klik hier voor onze (sub)privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van:
• Persoonsgegevens van deelnemers;
• Persoonsgegevens van docenten;
• Persoonsgegevens van overige relaties;
• Persoonsgegevens van websitebezoekers & cookieverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens per categorie kunnen worden verwerkt.

Doelen van verwerking

De SBO zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen voor welke doeleinden de SBO uw persoonsgegevens verwerkt.

Grondslag voor de verwerking

De SBO verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. u hebt toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
    u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst
    maatregelen te treffen;
3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting   
    die op ons rust;
4. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de
    vitale belangen van andere personen;
5. de verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of aan ons
    opgedragen openbaar gezag te vervullen;
6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde
    belangen van ons of van een derde, behalve wanneer de belangen of de
    grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot de
    bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen,
    met name wanneer betrokkene een kind is.
Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geschiedt alleen indien aan de daarvoor specifiek in de wet genoemde voorwaarden is voldaan, of indien er sprake is van een van de in de geldende wet- en regelgeving genoemde uitzonderingsgronden.
In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen op basis van welke rechtsgrond uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Verplichte verstrekking

Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen we duidelijk maken of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Het kan voorkomen dat de SBO uw gegevens in het kader van de uitvoering van haar taken verstrekt aan derde partijen. De SBO verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken, tenzij de SBO wettelijk verplicht is om de betreffende gegevens te verstrekken of u daarvoor toestemming heeft verleend. In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen of er in uw situatie gegevens aan derde partijen worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

De SBO maakt op dit moment geen gebruik van profiling in combinatie met geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

In de privacyverklaring voor uw categorie kunt u lezen op basis van welke criteria de bewaartermijn in uw situatie wordt bepaald. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als er voor de betreffende persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, dan houden we die aan. Zijn er wettelijke of overeengekomen termijnen die uiteenlopen, dan wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.
Mocht u willen dat uw persoonsgegevens eerder worden verwijderd, dan is dat onder omstandigheden mogelijk. Zie ook de informatie onder het kopje ‘correctie- en verwijderingsrecht’.

Beveiliging van persoonsgegevens
De SBO neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en pseudonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

De SBO respecteert de rechten die u op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen.

Inzagerecht

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens de SBO van u verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, hebt u het recht daar bezwaar tegen te maken.
Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van de SBO en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen hier dan niet langer voor worden gebruikt.
Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Als het door u gestelde belang zwaarder weegt dan het belang dat wij hebben bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met de verwerking van deze gegevens. Als wij menen een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te hebben bij het voortzetten van de verwerking van de persoonsgegeven, zullen we dat toelichten.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat de SBO de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, als de gegevens verwijderd zouden moeten worden omdat de verwerking onrechtmatig is maar u in plaats van verwijdering vraagt om verwerking van de gegevens te beperken, indien de SBO de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak of in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij persoonsgegevens van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u veelal het recht om uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u zich wenden tot het bestuur van de SBO per e-mail aan octrooi@cpo.ru.nl.
De SBO brengt u voor het uitoefenen van uw hiervoor genoemde rechten, behoudens misbruik, geen kosten in rekening.

Termijnen

Wij zullen in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook uw identiteitsbewijs te tonen.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u erop dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek individueel beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezicht

Op grond van de privacy wet- en regelgeving kunt u klachten indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Reikwijdte en wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld door het bestuur van de SBO op 12 november 2018 en geldt in samenhang met de bijbehorende subprivacyverklaringen ten aanzien van alle verwerkingen met ingang van 11 december 2018. Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij minimaal één maand van tevoren aankondigen op deze pagina. Bezoek deze pagina daarom ook regelmatig om op de hoogte te zijn van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.