Toelatingscriteria

Inschrijven voor de tweejarige Beroepsopleiding geschiedt door middel van het insturen van het volledig ingevuld inschrijfformulier, een bewijs van afstuderen en een werkgeversverklaring.
(Registration for the Professional effected by sending the completed registration form, proof of graduation and an employer's statement. For further information please contact us.)

Toelatingscriteria

In de statuten van de SBO artikel 2, leden 2, 3 en 4 worden de volgende toelatingscriteria genoemd:

2.2. De in het eerste lid sub a bedoelde opleiding wordt aangeboden aan iedere persoon die kan overleggen:
(i) een door in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde ondertekende verklaring dat de betrokkene bij die gemachtigde of op diens kantoor in opleiding is ter voorbereiding op het examen voor octrooigemachtigde; en
(ii) een door de betrokkene afgegeven verklaring dat hij gerechtigd is om aan het examen voor octrooigemachtigde deel te nemen.

2.3. Voorts wordt de in het eerste lid sub a bedoelde opleiding aangeboden aan iedere persoon die een verklaring kan overleggen dat hij gerechtigd is om aan de proeve van bekwaamheid die in het kader van in het vorige lid sub (ii) bedoelde examen wordt afgenomen, deel te nemen.

2.4. In uitzonderlijke gevallen kan het algemeen bestuur besluiten ook andere personen dan degenen bedoeld in het tweede en derde lid tot de daar bedoelde opleiding toe te laten. Aan de hand hiervan gelden de volgende toelatingscriteria:

  • De kandidaat dient het aanmeldingsformulier met een geldige bul in te sturen. De datum van de ontvangstbevestiging vanuit de SBO wordt aangemerkt als geldige ontvangst.
  • Ook kandidaten met een geldige bul die niet werkzaam zijn bij een octrooibureau of octrooiafdeling worden toegelaten. De SBO maakt hiertoe gebruik van artikel 2.4 van de statuten.

Voldoet een kandidaat niet aan de genoemde toelatingscriteria en zijn er bijzondere redenen voor toelating, dan legt het CPO de aanvraag voor aan het Dagelijks Bestuur (DB). Aan de hand van de datum van de positieve beslissing wordt de aanmelding van de kandidaat op de wachtlijst geplaatst.

Toelatingseisen Examen Octrooigemachtigden

De tentamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden waarvoor de volgende toelatingseisen gelden.