Contracten, Procesrecht en Internationaal Privaatrecht: herhaling en verdieping, 10 november 2022

09.45 – 11.45 uur (incl. 15 min. pauze)

Overeenkomstenrecht (Hendrik Wammes)
In dit onderdeel wordt de overeenkomst besproken, in het bijzonder de sancties bij niet nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Wat zijn de gevolgen als de licentiehouder zich niet houdt aan de bepalingen in de licentieovereenkomst? Wat zijn dan de gevolgen van het boetebeding in de overeenkomst? Is het verstandig om de ontbinding uit te sluiten. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de onvoorziene omstandigheden: welke gevolgen heeft Corona voor de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst?

11.45 – 14.30 uur (incl. min. 45 min. lunchpauze)
Nationaal Procesrecht (Jaap Dammingh)
In het kader van zowel ‘opfrissing’ als verdieping worden diverse aspecten van procesrecht besproken, waaronder:
- De (on)mogelijkheden van het kort geding.
- Verschillen tussen kort beding en bodemprocedure.
- De inzagevordering ex art. 843a Rv.
- Procederen in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom (art. 1019 e.v. Rv).
- Het bewijsbeslag.
- Het bewijsrecht.

14.30 – 16.30 uur (incl. 15 min. pauze)
Internationaal Privaatrecht (Marc van der Burg)
Zoals bekend spelen in het Internationaal Privaatrecht drie vragen:
1) Welke rechter is bevoegd om van de internationale zaak kennis te nemen?
    [Bevoegdheid]
2) Welk nationaal recht zal de rechter toepassen? [Toepasselijk recht]
3) Wordt het vonnis in het buitenland erkend en kan het worden   
   geëxecuteerd?  [Erkenning en tenuitvoerlegging]
De belangrijkste bepalingen uit de bekende regelingen (Brussel I bis, Rv, Rome I, Rome II, Boek 10 BW) zullen ter opfrissing worden nagelopen. Als voorbeeld van de eerste en derde vraag wordt voor een internationale octrooi-inbreukzaak de bevoegdheid van het UPC en de nationale rechter onder de Brussel I bis verordening bekeken. Als voorbeeld van de tweede vraag (toepasselijk recht) wordt de internationale verkoop en levering van een unitair octrooi behandeld. Als tijd over is, zal ook naar internationale licentieverlening worden gekeken.

Docenten:

  • Dr. mr. ir. M.W.D. (Marc) van der Burg, technisch adviseur RVO/Octrooicentrum Nederland te Den Haag
  • Mr. J.J. (Jaap) Dammingh, hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Mr. dr. H. (Hendrik) Wammes, raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en universitair hoofddocent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Locatie: Villa Jongerius te Utrecht
Afhankelijk van de op het moment van aanvang van de cursus geldende coronamaatregelen zal de cursus zodanig worden ingericht dat daaraan kan worden voldaan. Intussen is ruime ervaring opgedaan met online en hybride onderwijs.

Tijd: 09.45 - 16.30 uur

Cursusprijs (exclusief btw en inclusief materiaal en lunch): € 565,-

PE-punten: 6

Deze cursus is verschoven van 19 mei naar 10 november.

inschrijven