Zoek in de site...

Studentenlunch maandag 15 mei 2023

Datum bericht: 4 juli 2023

Op maandag 15 mei heeft weer de lunchbijeenkomst plaatsgevonden. Dit keer met drie studenten van de educatieve master. Tijdens deze bijeenkomst hebben de studenten hun ervaringen gedeeld over het onderwijs van de docentenacademie dit semester, de kwaliteit van het onderwijs en mogelijke verbeterpunten. Graag delen we met jou wat er besproken is.

Koppeling theorie en praktijk

Al snel kwam het gesprek op de koppeling tussen theorie en praktijk. Er zou een betere afstemming moeten komen tussen opleiding en stage, zodat je de theorieën die je leert, zo snel mogelijk in de praktijk kan testen. Vervolgens moet er aansluitend, op de opleidingsdagen, weer ruimte zijn om de praktijkervaring te bespreken. In het huidige curriculum zie je echter dat de student helemaal vrij wordt gelaten wat betreft het moment waarop opdrachten binnen de stage uitgevoerd worden. Waardoor er binnen de opleiding niet altijd gevolg aan kan worden gegeven.

De andere studenten beamen dit. Je krijgt veel theorie, maar je mag helemaal zelf weten wanneer je dit in de praktijk brengt. Daardoor duurt het ook te lang voordat je feedback krijgt. Een betere koppeling tussen theorie en praktijk zou goed zijn. De studenten hebben bij PPL aangegeven dat ze aan het eind van de week graag willen reflecteren op en praten over hetgeen in de praktijk gebeurt. Nu zie je echter dat het studieprogramma zo vol is dat er geen tijd is om een gesprek te hebben over hoe het in de afgelopen stageweek met je is gegaan. Dat vinden de studenten jammer.

Combinatie werk en opleiding

Eén van de studenten vertelde over het volgen van de opleiding in combinatie met een baan in het onderwijs. Dit werd ervaren als een pittige combinatie. Eigenlijk komt ze hierdoor op alle vlakken tijd tekort. Vanuit de RDA werd verteld dat je 0,6 fte naast je studie kon werken. Dit bleek echter toch wel te veel. Het advies van deze student is om goed te overleggen met de school waar je werkt, zodat je je lessen op school en je werk voor de RDA goed kan plannen en op elkaar af kan stemmen. Daarnaast is het van belang om niet te veel lessen te geven, zodat je de ruimte hebt om je werk voor de RDA goed uit te voeren.

Stageschool en werkdruk

Ook je stageschool en de situatie daar heeft een groot effect op de werkdruk en je studievoortgang. Loopt het daar goed en heb je de ruimte om je opdrachten uit te voeren, dan is de studielast te dragen. Wanneer je op een stageschool echter, door wat voor reden dan ook, niet goed begeleid kan worden of niet genoeg ruimte krijgt om je opdrachten uit te voeren, dan worden deadlines heel lastig. Het is fijn als de RDA hierin nog meer kan meedenken.

Ontwerp & Onderzoek

Als laatste was het vak Ontwerp & Onderzoek onderwerp van gesprek. De studenten zijn niet echt te spreken over dit vak. Ze zien de waarde niet en hebben het gevoel dat O&O alleen in het curriculum zit omdat de eenjarige master een academische opleiding is. Er moet onderzoek gedaan worden, maar de samenhang tussen O&O en het werk voor de klas ontbreekt. Het is bovendien een berg werk vlak voor het afstuderen.

De studenten vinden verschillende zaken niet helder en over de ontvangen feedback zijn ze niet altijd te spreken. Jargon wordt afgekeurd, er worden onduidelijke redenen gegeven (bijv alleen ‘Zie literatuur.’) of de vakdidacticus en onderzoeker lijken niet altijd één lijn te trekken. Kortom, een vak waar helaas flink wat kritiek op is.

Afsluiting

Het was goed om te zien dat tijdens de studentenlunches niet alleen aandachtspunten werden genoemd, maar dat er vaak ook oplossingen werden aangedragen. We hebben vanuit de studenten verschillende tips gekregen. Fijn dat jullie zo meedenken!

Op dit moment zitten we als Radboud Docenten Academie midden in het traject van de doorontwikkeling van het curriculum. Een mooi moment om deze uitgebreide feedback van onze studenten te kunnen ontvangen. Die nemen we hierin zeker mee!