Zoek in de site...

Nieuwsbrief Samen opleiden en professionaliseren

Je leest hier de laatste updates over Samen opleiden & professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor stuurgroepleden, programmaleiders en/of schoolopleiders die betrokken zijn bij een van de educatieve partnerschappen waarvan de docentenacademie deel uitmaakt. En voor vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.
student_lerarenopleiding_in_klas_op_middelbare_school (12)

Opleidinsschool Alium is erkend!

Opleidingsschool Alium is erkend! Met vlag en wimpel is deze opleidingsschool, een samenwerking tussen schoolbesturen LingeRijn en Arentheem en opleidingsinstituten HAN Academie Educatie, HAN Academie Sport & Bewegen en de Radboud Docenten Academie, uit de beoordeling gekomen. Gefeliciteerd aan iedereen die Alium de afgelopen vier jaar tot een succesvolle samenwerking heeft gemaakt!

‘Het opleiden van leerlingen tot kritische burgers vraagt om betekenisvolle onderwijsinnovaties gericht op de leerling en de leraar.’

Peter Arno CoppenRuim een jaar is door de onderzoeksgroep van de Radboud Docenten Academie gewerkt aan een nieuw onderzoeksprogramma. De uitkomst is een programma waarin de eigen traditie en de behoeftes uit het onderwijsveld samen zijn gebracht. Deze zomer gaat het programma in. Peter-Arno Coppen, interim wetenschappelijk directeur, vertelt over het nieuwe onderzoeksprogramma van de Radboud Docenten Academie.

Waar gaat het nieuwe onderzoeksprogramma over? Het nieuwe onderzoeksprogramma heet ‘Innovatief leren en onderwijzen’. Om te begrijpen waar het over gaat, moet je weten waar het vandaan komt. > Naar het interview

Professionaliseringacativiteiten voor academische docenten in 2023-2024

Dit schooljaar bieden we vernieuwde professionaliseringsactiviteiten aan voor academisch opgeleide docenten in het voortgezet onderwijs. Op veler verzoek hebben we vakdidactische masterclasses ontwikkeld, voor Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, scheikunde, economie & levensbeschouwing. Ook is het in het tweede semester voor reeds bevoegde docenten mogelijk om mee te doen aan specialisatiecursussen uit de reguliere opleiding. Een mooie kans voor studenten, starters en ervaren docenten om samen te leren rondom thema’s als diversiteit, digitale geletterdheid, autonomie-ondersteuning en game design. Meer achtergrondinformatie over het vernieuwde professionaliseringsaanbod is te lezen in het interview met Calijn de Jong, coördinator nascholing, dat in de vorige update was opgenomen. Voor een overzicht en aanmelden, check de website.

Cursus voor schoolleiders en - bestuurders

Graag brengen we bij jullie de cursus Bestuurlijk leiderschap van lerende schoolorganisatie onder de aandacht. Deze cursus is ontwikkeld door de Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. Deelnemers verwerven inzicht in de complexiteit van het besturen van scholen opgevat als lerende organisaties en verdiepen dat inzicht op geselecteerde thema’s. Zo vergroten ze het eigen handelingsarsenaal en versterken ze de reflectie op dat handelen. Gericht op schoolleiders en -bestuurders uit de regio Gelderland en Limburg.

Reflecteren op inductie in jouw school

Hoe behoud je startende leraren? Dat is een zoektocht. Want hoewel we (deels) weten wat er van belang is bij de begeleiding, is er minder bekend over hoe die begeleiding daadwerkelijk in de praktijk wordt vormgegeven en hoe deze wordt ervaren door de starter. In samenwerking met de VOraad is het katern Inductie van startende leraren: Lessen uit de praktijk ontwikkeld, dat inductiepraktijken op verschillende scholen in beeld brengt. Harmen Schaap, onderzoeker van de Radboud Docenten Academie, schreef hieraan mee. In het katern gaat het niet zozeer om ‘goede praktijken’ of ‘best practices’, maar om het geven van inzicht in de complexiteit van startersbegeleiding in het huidige onderwijslandschap. Het katern kan daarmee aanleiding zijn om te reflecteren op de eigen begeleidingspraktijk op school.

Scholen/ docenten gezocht die mee willen werken aan curriculumherziening Moderne Vreemde Talen

stefanie en sophieIn opdracht van het ministerie van OCW worden de eindtermen voor de moderne vreemde talen (mvt) momenteel herzien (www.actualisatiemvt.nl). Vast staat dat de (eind)examens er anders uit gaan zien. Het onderwijs en de lesmethodes moeten dus op korte termijn ook veranderen. Onze lerarenopleiders Sophie Brand en Stefanie Ramachers (respectievelijk vakdidacticus Frans en Duits) willen in nauwe samenwerking met docenten Frans en Duits uit de regio onderwijs ontwikkelen om de nieuwe examendoelen te bereiken. Hiervoor doen zij momenteel een subsidieaanvraag bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Zij zoeken nog een aantal scholen die met één docent Duits en één docent Frans mee willen werken aan dit onderzoek en daarmee op de eigen school ook een sleutelrol kunnen vervullen in de implementatie van het nieuwe curriculum. Voor meer informatie, mail naar stefanie.ramachers@ru.nl of sophie.brand@ru.nl.

Complexiteit van de regio in beeld

Eén van de doelstellingen van de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) was het creëren van overzicht van alles wat we de afgelopen jaren samen hebben opgebouwd in de brede regio: van het geheel aan opleidingsroutes tot de verschillende samenwerkingsverbanden (zoals RAP, SO&P en regionale allianties). Beide zijn gelukt. Er is een interactieve kaart ontwikkeld van de bepalende regionale samenwerkingen in regio Zuidoost-Nederland. En de lerarenopleidingen van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool van de kunsten ArtEZ en de Radboud Universiteit zijn gebundeld en gevisualiseerd.

kaart