Zoek in de site...

Eerste opzet ‘samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio

De Radboud Docenten Academie is voornemens om, samen met Samen Opleiden | AOSL en de Universiteit Maastricht, vakdidactische kringen op te zetten gericht op professionalisering van docenten om academische vaardigheden bij hun leerlingen te stimuleren. Het voorstel is om deze vakdidactische kringen te benutten om in samenwerking met docenten, docentenopleiders en vakdidactisch onderzoekers het onderzoek naar de leerlijn onderzoeksvaardigheden door te ontwikkelen in vakdidactische context. Deze samenwerking zal zich richten op het ontwerpen en evalueren van vakspecifiek curriculummateriaal dat het onderzoekend leren en handelen van leerlingen en leraren versterkt.

In ons onderzoek leggen we de nadruk op het leren omgaan met meerdere verschillende bronnen, en het (vakspecifiek) afwegen en op waarde schatten van soms tegenstrijdige of onzekere analyses, resultaten en conclusies. Dit is een actuele en maatschappelijk relevante reflectieve vaardigheid, die centraal staat bij begrippen als mediawijsheid, burgerschapsvorming, digitale geletterdheid, en in de academische vaardigheden (de zogeheten Dublindescriptor oordeelsvorming). Het project draagt aldus bij aan de onderzoeksmatige en de reflectieve ontwikkeling van leerlingen, en op mesoniveau aan de ontwikkeling van het onderzoekend handelen van leraren, aan het versterken van hun begeleidingsvaardigheden, alsmede aan het verstevigen van de onderzoekscultuur in de school.

In onze aanpak kiezen we voor concrete schoolvakken uit de geesteswetenschappen (Nederlands), natuurwetenschappen (Biologie) en de mens- en maatschappijwetenschappen (geschiedenis), waar we al veel onderzoeksexpertise voor in huis hebben, als proof of principle van een vakdidactische uitwerking in andere schoolvakken. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de partners binnen Samen Opleiden | AOSL. Voor het onderzoek wordt samengewerkt tussen onderzoekers van de Radboud Docenten Academie en de Universiteit Maastricht.