Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Zoek in de site...

Books

De geheimen van ons geheugen (The secrets of our memory) - Boris Konrad

Cover De geheimen van ons geheugen Boris Konrad onlineEnglish: In this book, brain scientist Boris Konrad unravels the effect of our memory. He shows that your own memory is capable of much more than you might think, and what you can do to keep it healthy. Having a good memory has nothing to do with natural talent, but with good training, he describes in his book. With the help of the loci- or travel method, everyone can learn to memorize things in a short time. Because the more often you train, the more connections are made in your brain.

Dutch: Hersenwetenschapper Boris Konrad ontrafelt in zijn boek de werking van ons geheugen. Hij laat zien dat je eigen geheugen tot veel meer in staat is dan je zou denken, en wat je moet doen om het gezond te houden. Een goed geheugen heeft niets te maken met aanleg, maar met een goede training, beschrijft hij in zijn boek. Met behulp van de Loci- of reismethode kan iedereen in korte tijd makkelijker dingen leren onthouden. Want hoe vaker je traint, hoe meer verbindingen er in je hersenen worden gemaakt.

Wat kun je doen aan dementie? (What can you do about dementia?) – Jurgen Claassen, Roy Kessels & Petra Spies

Cover Wat kun je doen aan dementieEnglish: Dementia raises many questions. Not just patients, but their partners and children as well wants to know how to deal with it. Is memory training effective? Are there ways to reverse or slow down the process of deterioration? Is dementia hereditary or not? Donderians Jurgen Claassen and Roy Kessels wrote a book about it, together with geriatrician Petra Spies (Gelre ziekenhuis). The authors provide patients, partners and children with well-founded advice on memory training, medication and lifestyle changes.

Dutch: Dementie levert veel vragen op. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij partner en kinderen. Helpt het bijvoorbeeld om geheugentraining te volgen? Is achteruitgang te voorkomen of af te remmen? Is het erfelijk of hebben zij nu meer kans op dementie? Donderianen Jurgen Claassen en Roy Kessels schreven er met geriater Petra Spies (Gelre ziekenhuis) een boek over. De schrijvers geven patiënten, partners en hun kinderen gefundeerde adviezen over geheugentraining, leefstijl en medicatie.

De lerende mens (The learning human) - Jurjen van der Helden & Harold Bekkering (in Dutch)

English: Neuroscientists Van der Helden and Bekkering provide important insights into the learning human. They describe how the brain learns and what the importance of human autonomy and social affiliation is in this process. In addition, they discuss the consequences of reward and punishment. The key to better education lies in the optimal connection of individual differences and the creation of a social environment in which every child comes to justice.

Dutch: Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens. Ze beschrijven hoe het brein leert en hoe belangrijk de rol van menselijke autonomie en sociale verbondenheid hierin zijn. Ook de gevolgen van belonen en straffen komen aan bod. De sleutel tot beter onderwijs ligt in het optimaal aansluiten bij individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.

Het babybrein (The baby brain) - Sabine Hunnius & Michiel van Elk (in Dutch)

English: Scientists of the Baby Research Center are studying the development of babies and toddlers for years. Sabine Hunnius and Michiel van Elk describe the delivered knowledge for the general public in this book. They clearly explain how babies learn to see, move, talk and remember and which brain areas are involved in those processes. The most early experiences seem to be most decisive for future development.

Dutch: Wetenschappers van het Baby Research Center onderzoeken al jaren de ontwikkeling van baby's en peuters. De opgeleverde kennis is door Sabine Hunnius en Michiel van Elk voor een breed publiek opgeschreven in dit boek. Ze leggen op heldere wijze uit hoe baby's leren kijken, bewegen, praten en onthouden en welke hersengebieden hierbij een rol spelen. De vroegste ervaringen van baby's blijken van doorslaggevend belang voor de latere ontwikkeling.

Jong blijven & Oud worden (Stay young & get old) - Marcel Olde Rikkert (in Dutch)

English: Marcel Olde Rikkert, professor of geriatrics, wrote this handbook on lifestyle and the chances for a high quality on aging well. He describes the different life stages of the human and the role of (early) lifestyle choices for (future) quality of life.

Dutch: Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie, schreef dit handboek over leefstijl en de kansen op een hoge kwaliteit van goed ouder worden. Hij beschrijft de verschillende levensfasen van de mens, met veel aandacht voor de rol van (vroege) leefstijlkeuzes op de (toekomstige) levenskwaliteit.

Het slapende brein (The sleeping brain) - Anton Coenen (in Dutch)

English: Sleeping problems are an increasing problem in our busy society. A good night's rest is a prerequisite for well-being en performance, both physically and mentally. In this book, Prof. Dr. Coenen considers all aspects of sleep. Facts and fables are also inspected.

Dutch: Slaapproblemen vormen een toenemend probleem in onze drukke samenleving. Een goede nachtrust is een voorwaarde voor welzijn en prestaties op fysiek en mentaal gebied. In dit boek beschouwt Prof. Dr. Coenen alle aspecten van slaap. Tevebs worden feiten en fabels onder de loep genomen.