Adviesraad Duurzaam Radboud

De Adviesraad Duurzaam Radboud is een onafhankelijk adviesorgaan dat de raad van bestuur en het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het gevoerde en te voeren duurzaamheidsbeleid.

WM_adviesraad_01

Doel

De Adviesraad heeft als doel het Radboudumc en de Radboud Universiteit te ondersteunen bij het realiseren van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.

Radboudumc en Radboud Universiteit definiëren ‘duurzaamheid’ als volgt:

Bij alle activiteiten van het Radboudumc en de Radboud Universiteit wordt gestreefd naar het creëren van waarde op de lange termijn in de dimensies People, Planet en Profit. Hiertoe wordt actief de dialoog met stakeholders opgezocht, zowel intern als extern. Ten behoeve van gemeenschappelijkheid en herkenbaarheid op mondiaal niveau vindt aansluiting plaats met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Voor nadere informatie over het beleid:

  • Het duurzaamheidsbeleid van het Radboudumc;
  • Het duurzaamheidsbeleid van de Radboud Universiteit;
  • De gezamenlijke duurzaamheidsagenda van de Universiteit en het Radboudumc.

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit een aantal vaste leden. In de adviesraad is kennis vertegenwoordigd op het gebied van duurzaamheid in het algemeen (corporate).

De Adviesraad wordt secretarieel ondersteund door een adviseur vanuit het Radboudumc en de Universiteit. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur en het College van Bestuur.

De adviesraad bestaat uit:

- Jacqueline Cramer (Hoogleraar sustainable innovation Universiteit Utrecht), tevens voorzitter van de adviesraad

- Antoine Driessen (directievoorzitter Rabobank Regio Betuwe)

- Kevin Rijke (Directeur Industriepark Kleefse Waard)

- Dirk van Schaijk (zelfstandig communicatie adviseur)

Werkwijze

Er vindt op verschillende manieren dialoog plaats tussen de Adviesraad en de Raad van Bestuur en College van Bestuur:

Structureel:

  • een keer per jaar heeft voorzitter Adviesraad overleg met College van Bestuurlijke Samenwerking (CBS). Het CBS bestaat uit de voltallige Raad van Bestuur van het Radboudumc en voltallige College van Bestuur van de Radboud Universiteit.
  • drie keer per jaar (februari, juni en november) hebben de leden van de Adviesraad overleg met de portefeuillehouders duurzaamheid van de Raad van Bestuur en het College van Bestuur en de adviseurs duurzaamheid van Radboudumc en Universiteit. Dit overleg is tevens het vooroverleg voor het overleg met CBS.

Mogelijke agendapunten tijdens het structurele overleg zijn:

strategisch duurzaamheidsbeleid, jaarprogramma, jaarverslag, dialoog met stakeholders, zorgsystemen en nog meer.

Ad hoc

Naast het structurele overleg vindt ook uitwisseling plaats op ad hoc basis. De Raad van Bestuur en het College van Bestuur kunnen een beroep doen op de expertise van één of meerdere leden van de Adviesraad, indien het duurzaamheidprogramma hiervoor aanleiding geeft. Tevens zijn de leden bereid om een bijdrage te leveren aan activiteiten die de duurzame ontwikkeling in het Radboud stimuleren.

Werkenderwijs zal de samenwerking nader inhoud en vorm krijgen. Dit zal ook variëren per lid van de adviesraad. Jaarlijks wordt de werking en toegevoegde waarde van de adviesraad geëvalueerd.