Ambities Radboud duurzaam

We streven naar een groene, gezonde en inclusieve campus met een positieve impact op het gebied van klimaat en circulariteit. Voor de periode 2021-2025 stellen we, geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, daarom vier richtinggevende ambities centraal.

Creëer een gezonde omgeving

Wij creëren een gezonde omgeving voor medewerkers en studenten. Op onze campus én in de keten. We focussen niet alleen op het gezonder maken van de mens, maar ook op het gezonder maken van de aarde. Dit doen we door met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan kennisontwikkeling en oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit. We passen de inzichten toe op onze eigen groene campus en in de fysieke inrichting van onze gebouwen, met programma’s ten behoeve van een gezonde levensstijl en door aanwezigheid van het Radboud sportcentrum.

Ga voor klimaatneutraal

Wij gaan voor schone lucht en een gezond klimaat. We reduceren de uitstoot van CO₂ en broeikasgassen door in onze gebouwen op de campus en binnen onze bedrijfsvoeringsprocessen continu energie te besparen en te vergroenen. Via wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan inzicht en oplossingen op het gebied van complexe en discipline-overstijgende klimaatvraagstukken. Onze medewerkers en studenten werken op die manier binnen hun eigen invloedssfeer mee aan de energietransitie.

Werk mee aan circulariteit

Wij minimaliseren het gebruik van primaire grondstoffen en verspillen zo min mogelijk materialen en voedsel. Via ons onderzoek en onderwijs ontwikkelen en delen we kennis over circulaire en biobased oplossingen, en de systeemverandering die daarmee samenhangt. Op de campus kopen we circulair in, hergebruiken we spullen en vermijden we afval zoveel mogelijk. Het afval dat er is zien we als grondstof voor nieuwe innovatieve toepassingen. Daarvoor werken we samen met partners in de gehele keten: van leveranciers en gebruikers tot afvalverwerkers. Vanwege onze omvang maken we daadwerkelijk een verschil in de verduurzaming van ketens.

Zorg voor gelijke kansen voor iedereen

Wij gaan voor duurzame ketens door maatschappelijk verantwoord in te kopen. We werken samen met leveranciers die misstanden tegengaan en een eerlijke prijs betalen. We zijn een open en toegankelijke campus, en stimuleren ontmoeting binnen onze gebouwen. We hechten aan diversiteit, bij onze studenten en onze medewerkers, en verwelkomen elke achtergrond, elk land en elke cultuur. We betrekken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en streven een eerlijke verhouding man-vrouw na. In ons onderzoek en onderwijs ligt de focus op vraagstukken met betrekking tot sociale ongelijkheid, gender, diversiteit en het duurzaam kunnen voorzien in levensonderhoud.

Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025

De Radboud Universiteit en het Radboudumc werken samen om duurzame ambities te realiseren. In het Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 zijn hiertoe enkele gezamenlijke doelstellingen geformuleerd. Deze strekken zich uit over verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, alsmede het onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.