Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025

De Radboud Universiteit en het Radboudumc voelen beide de urgentie om bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Ook de ligging van beide organisaties op dezelfde campus maakt het logisch om samen op te trekken op het gebied van duurzaamheid. Het Gezamenlijk Duurzaamheidsbeleid 2021-2025 (pdf, 4,9 MB) biedt een kader met ambities voor de duurzame ontwikkeling binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Voor de periode 2021-2025 staan vier richtinggevende ambities centraal:

  1. Creëer een Gezonde omgeving
  2. Ga voor Klimaatneutraal
  3. Werk mee aan Circulariteit
  4. Zorg voor Gelijke kansen voor iedereen

Gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen

Beide organisaties werken samen om de duurzame ambities te realiseren, tenzij samenwerking om moverende redenen niet wenselijk is. In het beleid zijn hiertoe enkele gezamenlijke doelstellingen geformuleerd. Deze strekken zich uit over verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, alsmede het onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Daarnaast formuleren het Radboudumc en de Radboud Universiteit vanuit dit kader hun eigen organisatie-specifieke-doelstellingen in een uitvoeringsprogramma.

Infographic Duurzaamheidsbeleid

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid van de Radboud Universiteit vormt een onderdeel van het ‘Duurzaamheidsbeleid 2021-2025’ dat we samen met het Radboudumc hebben opgesteld. Het doel van dit programma is dat het helpend en ondersteunend is bij duurzame ontwikkeling in alle eenheden. De doelstellingen en activiteiten uit het programma helpen bij het bepalen van de richting.

Uitgangspunten van ons duurzaamheidsbeleid zijn dat we duurzaamheid niet als een project zien, maar als een continu proces; dat duurzaamheid niet zonder partnerschap met stakeholders kan; dat we de focus leggen op ‘materiële’ onderwerpen en dat duurzaamheid wordt vertaald binnen de eigen invloedssfeer in de organisatie. Om hier invulling aan te geven is samen met interne en externe stakeholders bepaald waar we de komende jaren aan willen en moeten werken op het gebied van duurzaam onderwijs, duurzaam onderzoek, duurzame bedrijfsvoering en een duurzame beweging.

Doelstellingen Uitvoeringsprogramma

Voor de verschillende kernactiviteiten en bedrijfsvoeringsprocessen van de Radboud Universiteit zijn SMART-doelen opgesteld die worden gemonitord. De verantwoordelijkheid voor die doelen ligt zoveel mogelijk ‘in de lijn’ en de voortgang is onderdeel van de reguliere managementcyclus en verslaglegging. Op het gebied van onderwijs stellen we onszelf onder andere tot doel dat elke student in de bachelor in aanraking komt met duurzaamheidsvraagstukken. Voor onderzoek geldt dat we onder meer interdisciplinair onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken stimuleren. Een van de doelen die we geformuleerd hebben voor onze bedrijfsvoering is energieneutraal zijn in 2050. En om een duurzame beweging te creëren bevorderen we bijvoorbeeld duurzaam gedrag van studenten en medewerkers.

Meer informatie?