Programmaraad

De programmaraad duurzaamheid is er om een goede uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de Radboud Universiteit te waarborgen. Dit beleid strekt zich uit over het onderwijs, onderzoek, impact en bedrijfsvoering. Het beleid is vastgelegd in het ‘Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 Radboud Universiteit en Radboudumc’. Bij het beleid hoort een uitvoeringsplan voor de periode 2021-2023.

Rollen

Om deze functie goed te kunnen vervullen vervult de programmaraad drie rollen:

 1. Adviseren over bestaande en nieuw op te zetten duurzaamheidsactiviteiten

De leden van de programmaraad denken gevraagd en ongevraagd mee over duurzaamheidsactiviteiten in de organisatie. Dit doen zij op basis van eigen kennis en ervaring, expertise die aanwezig is bij hun achterban en actualiteiten en ontwikkelingen die zij observeren in de wereld om ons heen. Leden kunnen hiertoe ook zelf onderwerpen signaleren en agenderen.

 1. Het creëren van synergie ten behoeve van een goede uitvoering van het beleid

Vanwege de diverse samenstelling, kunnen de leden van de programmaraad synergie creëren ten behoeve van verdere verduurzaming. Onderwerpen worden vanuit verschillende perspectieven benaderd. Dit leidt tot goed afgewogen adviezen waarbij verschillende belangen in ogenschouw genomen zijn. Leden stemmen hiervoor regelmatig agendapunten af met hun achterban.

 1. Monitoren van de voortgang van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid

Leden worden op de hoogte gebracht van de voortgang van het uitvoeringsplan duurzaamheid. Op basis van deze periodieke terugkoppeling adviseren zij over nieuw te nemen maatregelen, bijsturing en/of aanpassing van plannen en doelstellingen.

Samenstelling

Vanwege het feit dat duurzaamheidsdoelstellingen veelal de individuele afdeling, faculteit of doelgroep overstijgen, is de programmaraad samengesteld uit leden vanuit verschillende organisatieonderdelen. Leden hebben zitting in de programmaraad zonder last of ruggespraak maar met inbreng vanuit de eigen inhoudelijke kennis en ervaring die zij hebben, dan wel de kennis en ervaring vanuit het organisatieonderdeel of de doelgroep waartoe zij behoren.

Zitting in de programmaraad hebben de volgende personen:

 • Een decaan
 • Een directeur bedrijfsvoering van een faculteit
 • De directeur Campus&Facilities
 • Het hoofd corporate communicatie
 • Een lid van de OR
 • Een lid van de USR
 • De kwartiermaker Radboud Centre for Sustainability Challenges
 • De coördinator Radboud Green Office
 • De strategisch adviseur duurzaamheid Radboudumc
 • Een onderzoeker die actief is binnen een duurzaamheidsgerelateerd wetenschapsgebied
 • De programmadirecteur duurzaamheid
 • Een secretaris/notulist

Voorzitter van de programmaraad is de vice-voorzitter van het College van Bestuur, tevens portefeuillehouder duurzaamheid. Samen met de programmadirecteur duurzaamheid en de secretaris wordt de agenda opgesteld. Leden wordt enkele weken tevoren gevraagd of zij onderwerpen willen agenderen.

Werkwijze

De vergaderingen van de programmaraad duurzaamheid vinden zes keer per jaar plaats. In de tussenliggende periodes kunnen leden geconsulteerd worden voor advies. Daarnaast bespreken leden, gevraagd en ongevraagd, in de tussenliggende tijd onderwerpen met hun achterban. Naast het genereren van ideeën die ingebracht kunnen worden in de programmaraad, is dit tevens bedoeld om draagvlak en bekendheid te creëren voor deze agendapunten in verschillende onderdelen van de organisatie. Indien wenselijk kunnen er voor de vergaderingen studenten of medewerkers uitgenodigd worden om toelichting te geven over geagendeerde onderwerpen. Indien een programmaraad lid een vergadering niet kan bijwonen vaardigt hij/zij een collega af ter vervanging.