S. de Laat MSc (Stijn)

Informatiespecialist - Research Support & Quick Solutions

S. de Laat MSc (Stijn)
Visiting address

Erasmuslaan 36
6525 GG NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday

Research Data Management (RDM) support