Biodiversiteit in beeld: Gemeente Nijmegen (in Dutch)


 
 

B I O D I V E R S I T E I T  I N B E E L D
image88KBetekenis van de natuur in de stad
De rol van natuur in de stad wordt steeds meer onderkend. Natuur in de stad is een belangrijke waarde waardoor de stad aantrekkelijker wordt om te wonen, te werken en te recreëren. Groengebieden vormen een rustpunt in het hectische stadsleven. Omgekeerd is de stad een biotoop voor veel soorten planten en dieren. Sommige soorten gedijen in een stedelijke omgeving zelfs beter dan erbuiten. Dit geldt zeker voor Nijmegen dat met haar unieke ligging tegen de stuwwal aan de ene kant en de rivier aan de andere kant een groot scala aan bijzondere soorten herbergt.

Kansen en bedreigingen
De stad biedt kansen aan flora en fauna, maar er kunnen ook conflicten ontstaan. Stedelijke ontwikkelingen kunnen bedreigingen inhouden voor de natuur. Recentelijk is dat reeds een aantal malen pijnlijk duidelijk geworden. Het aanwezig zijn van nationaal of internationaal beschermde soorten kan stedelijke ontwikkelingen behoorlijk frustreren. In veel gevallen kunnen dergelijke frustraties voorkomen worden door reeds in een vroeg stadium met populaties van dergelijke soorten rekening te houden. Daartoe is de beschikbaarheid van informatie over aanwezige natuurwaarden in een vroeg stadium van essentieel belang.

imageELLBeleidsplan
De gemeente Nijmegen wil een biodiversiteitplan voor de stad en de ommelanden ontwikkelen. In dit beleidsplan moeten naast de verwezenlijking van (inter)nationale beleidsintenties op het gebied van natuurbescherming en groen in het stedelijk gebied ook ruimte zijn voor de visie en de wensen van bewoners en andere belanghebbenden. Dit  biodiversiteitplan moet niet alleen een visie zijn op het groen van de stad en haar omgeving, maar ook een praktische leidraad voor het gehele gemeentelijke beleid.

Eerste fase
De ontwikkeling van het biodiversiteitplan zit nog in een beginfase. In de eerste, verkennende fase (het haalbaarheidsonderzoek) wordt door de Afdeling Milieukunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen en het Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek (NCN) in opdracht van de Gemeente Nijmegen onderzocht welke flora- en faunagegevens nodig zijn en wat de visies van betrokken organisaties en instanties zijn op de mogelijke invulling van het biodiversiteitplan. Eén van de manieren waarop hier inzicht in verkregen wordt, is door middel van een workshop, waarin belanghebbenden worden uitgenodigd om hun visies te presenteren en concrete projectvoorstellen te formuleren.

Meer informatie

Projectleider Gemeente Nijmegen
G.M. Hendriks
Afdeling Openbare Ruimte, Directie Grondgebied
Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Tel. 024-329 96 08
Projectleider Katholieke Universiteit Nijmegen:
Dr. R.S.E.W. Leuven
Afdeling Milieukunde
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Katholieke Universiteit Nijmegen
Postbus 9010
NL-6500 GL  NIJMEGEN
Tel. 024-365 20 96 of 024-365 32 81 (secr.)