Huishoudelijk reglement Radboud Sport & Cultuur

Deel A; Voor klanten die gebruik maken van het activiteitenprogramma en / of de faciliteiten van het RSC

Deelname

Deelname aan het activiteitenprogramma en gebruik van de faciliteiten van het RSC is alleen mogelijk indien in het bezit van een geldig toegangsbewijs.

Minimum leeftijd

De minimumleeftijd voor deelname aan alle activiteiten en gebruik van faciliteiten op het RSC is 16 jaar. Voor deelname aan Bewegen Op Muziek (BOM) geldt een minimumleeftijd van 12 jaar, mits onder begeleiding.

Studenten

Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) die gebruik willen maken van een jaarabonnement dienen zich via onze website in te schrijven . RU- en HAN-studenten die minder dan een jaar geleden zijn afgestudeerd kunnen naar de balie van het RSC komen en dienen een bewijsstuk van afstuderen te overleggen (X+1 regeling). Studenten aan overige door het ministerie van OCW erkende Nederlandse WO- of HBO-instellingen en alumni van de RU of HAN die meer dan een jaar, maar minder dan twee jaar geleden (X+2-regeling) of minder dan drie jaar geleden (X+3-regeling) zijn afgestudeerd, dienen zich persoonlijk via de balie van het RSC in te schrijven. Studenten aan overige door het ministerie van OCW Nederlandse erkende WO- of HBO-instellingen dienen een bewijs van inschrijving te overleggen. Alumni van de RU of HAN die van de X+2- of X+3-regeling gebruik willen maken dienen een bewijsstuk van afstuderen te overleggen. Studenten die gebruik willen maken van het maandabonnement dienen zich persoonlijk in te schrijven via de balie van het RSC.

Als achteraf bij controle blijkt dat de klant niet aan de voorwaarden van een studentenabonnement voldoet, behoudt het RSC zich het recht voor om het betreffende studentenabonnement eenzijdig te beëindigen.

Lidmaatschap en opzeggen

Een studentenjaarabonnement is geldig van 1 september tot en met 31 augustus, kan niet tussentijds opgezegd worden en is niet restitueerbaar. Bij een studentenmaandabonnement dient een nieuwe klant minimaal twee volledige kalendermaanden lid te blijven met de optie van maandelijkse verlenging van minimaal 1 volle kalendermaand of een abonnement lopende tot en met 31 augustus van het betreffende collegejaar.

Hierna kan men maandelijks opzeggen via de balie van het RSC in persoon of via het formulier op onze website tot en met de laatste dag van een lopende maand. Het abonnement eindigt dan op de laatste dag van deze maand. Aangezien het RSC maandelijks achteraf aan het einde van de maand incasseert, zal er na opzegging nog een incasso van de lopende maand plaatsvinden. Opzeggingen en andere wijzigingen via het formulier op onze website zijn pas definitief indien de klant hiervan een bevestiging per e-mail heeft ontvangen van het RSC.

Indien klanten zich binnen een half jaar na de uitschrijfdatum opnieuw inschrijven, dient men minimaal 1 volledige kalendermaand lid te blijven. Indien klanten zich later dan een half jaar na de uitschrijfdatum opnieuw inschrijven, worden zij gezien als nieuwe klant.

Het activiteiten- en faciliteitenaanbod kan (tijdelijk) onderhevig zijn aan beperkingen door richtlijnen vanuit de overheid of Radboud Universiteit (zoals eventuele coronamaatregelen). Deze beperkingen leiden niet tot de mogelijkheid van tussentijdse opzegging van een abonnement, noch tot (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden of compensatie anderszins.

Bedrijfssporters en particulieren

Bedrijfssporters en particulieren kunnen zich persoonlijk bij de balie inschrijven voor een Fit Card maandabonnement (op 5 dagen naar keuze per maand onbeperkt deelnemen aan het beschikbare activiteitenaanbod en gebruikmaken van alle beschikbare faciliteiten) of een Top Fit Card maandabonnement (onbeperkt deelnemen aan het beschikbare activiteitenaanbod en gebruikmaken van alle beschikbare faciliteiten).

Een bedrijfssportabonnement is alleen beschikbaar voor medewerkers en gepensioneerden van de RU en voor medewerkers in loondienst en gepensioneerden van het Radboudumc (RUMC). Gepensioneerden van de RU en RUMC dienen een kopie van de ontslagbrief met daarin de ontslagdatum aan de balie van het RSC te tonen. In geval van de RU dient de gepensioneerde als zodanig geregistreerd te staan bij de RU en in het bezit te zijn van een personeelspas. In geval van het RUMC is inlevering van een pasfoto vereist ten behoeve van de ledenpas.

Als achteraf bij controle blijkt dat de klant niet aan de voorwaarden van een bedrijfssportabonnement voldoet, behoudt het RSC zich het recht voor om het betreffende bedrijfssportabonnement eenzijdig te beëindigen.

Lidmaatschap en opzeggen

Bedrijfssporters en particulieren die voor het eerst lid worden van het RSC dienen minimaal twee volledige kalendermaanden lid te blijven met de optie van maandelijkse verlenging van minimaal 1 volledige kalendermaand of een abonnement voor onbepaalde tijd.

Hierna kan men maandelijks opzeggen via de balie van het RSC in persoon of via het formulier op onze website tot en met de laatste dag van een lopende maand. Het abonnement eindigt dan op de laatste dag van deze maand. Aangezien het RSC maandelijks achteraf aan het einde van de maand incasseert, zal er na opzegging nog een incasso van de lopende maand plaatsvinden. Opzeggingen en andere wijzigingen via het formulier op onze website zijn pas definitief indien de klant hiervan een bevestiging per e-mail heeft ontvangen van het RSC.

Indien klanten zich binnen een half jaar na uitschrijfdatum opnieuw inschrijven, dient men minimaal 1 volledige kalendermaand lid te blijven. Indien klanten zich later dan een half jaar na de uitschrijfdatum opnieuw inschrijven, worden zij gezien als nieuwe klant.

Het activiteiten- en faciliteitenaanbod kan (tijdelijk) onderhevig zijn aan beperkingen door richtlijnen vanuit de overheid of Radboud Universiteit (zoals eventuele coronamaatregelen). Deze beperkingen leiden niet tot de mogelijkheid van tussentijdse opzegging van een abonnement, noch tot (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden of compensatie anderszins.

Betaling abonnementsgelden

Indien het RSC de maandelijks achteraf te incasseren abonnementsgelden niet ontvangt, zal het RSC in navolging van Artikel 12 van de algemene leveringsvoorwaarden van NL Actief handelen door de klant van de niet tijdige betaling en van de nieuwe betalingstermijn op de hoogte te stellen.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn zal het abonnement tijdelijk geblokkeerd worden totdat het verschuldigde bedrag en eventuele buitengerechtelijke kosten door de klant voldaan zijn. Als de klant aan het einde van de maand waarin de nieuwe betalingstermijn afloopt nog steeds in verzuim is, behoudt het RSC zich het recht voor om het betreffende abonnement eenzijdig te beëindigen ter voorkoming van verder oplopende door de klant verschuldigde abonnementsgelden, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Niet-abonnementhouders

Voor enkele sportactiviteiten is het ook mogelijk om zonder abonnement deel te nemen middels het kopen van een los kaartje of een niet-restitueerbare strippenkaart. Op onze website staat aangegeven voor welke activiteiten dit mogelijk is. Deelname is voor niet-abonnementhouders alleen mogelijk middels reservering via de balie van het RSC. Sportklimmen is als niet-abonnementhouder alleen mogelijk als introducé van een abonnementhouder en op vertoon van een NKBV-ledenpas (Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) met bergsportverzekering.

Het activiteitenprogramma

Ticketuren

Ticketuren zijn op zichzelf staande lessen en worden het hele jaar aangeboden. Deelname aan de ticketuren is mogelijk door een ticket te reserveren via de website, de app of de balie van het RSC. Het ticket kan worden geprint bij de ingang of balie van het RSC en vormt samen met de ledenpas het toegangsbewijs voor deze les. Indien de klant niet in staat is de gereserveerde les te volgen, dient de klant het ticket via de website, de app of de balie van het RSC van tevoren te annuleren.

Studentenabonnementhouders kunnen vijf dagen van tevoren maximaal twee ticketuren reserveren.

Bedrijfssporters en particuliere abonnementhouders kunnen acht dagen van tevoren maximaal drie ticketuren reserveren.

Cursussen en inschrijving

Een cursusseizoen van het RSC is ingedeeld in vijf periodes. Een periode bestaat uit een serie lessen per cursus.

Studentenabonnementhouders kunnen zich vanaf 8 dagen van tevoren voor één sportcursus inschrijven via de website, de app of de balie van het RSC. Bedrijfssporters en particuliere abonnementhouders kunnen zich vanaf 11 dagen voor aanvang van een periode voor één sportcursus inschrijven.

Voor cultuurcursussen start de inschrijvingsperiode voor studentenabonnementhouders 8 dagen voor aanvang, voor bedrijfssporters en particuliere abonnementhouders start deze 7 dagen voor aanvang van de cultuurcursus.

Alle klanten kunnen zich een week na hun inschrijving bij voldoende beschikbaarheid inschrijven voor een extra cursus. Dit kan ook wanneer de cursus al begonnen is. Voor klanten met een Fit Card moeten de cursussen dan wel op dezelfde dag plaatsvinden als eerdere inschrijving(en) en eventuele reserveringen.

Voor aanvang van elke les dient de klant de ledenpas te scannen bij de ingang of balie van het RSC om de aanwezigheid voor die specifieke les te bevestigen.

Indien de klant eenmalig verhinderd is, dient deze zich af te melden voor de betreffende les. Als de klant helemaal niet meer wil of kan deelnemen aan de cursus dient de klant zichzelf uit te schrijven. Dit is mogelijk via onze website, de app of de balie van het RSC.

Vrij sporten

Vrije sporten zijn sporten waarbij de klant niet direct onder begeleiding van een docent staat. Vrij sporten is mogelijk door te reserveren via de website, de app of de balie van het RSC. Het ticket kan worden geprint bij de ingang of balie van het RSC en vormt samen met de ledenpas het toegangsbewijs voor die specifieke vrije sportsessie. Indien de klant niet in staat is op het gereserveerde tijdstip vrij te komen sporten, dient de klant de reservering via de website, de app of de balie van het RSC van tevoren te annuleren.

Standaard kan er 8 dagen van tevoren per vrije sport één reservering door abonnementhouders gemaakt worden. Voor de hieronder genoemde vrije sporten gelden hierop enkele uitzonderingen.

Fitness

Voor de fitness dient de klant een reservering te maken voor een inlooptijd. Na binnenkomst in de fitnessruimte kan de klant zelf bepalen hoelang daar getraind wordt binnen de openingstijden van het RSC. Studentenabonnementhouders kunnen 2 fitnessreserveringen tegelijk maken, bedrijfssporters en particuliere abonnementhouders kunnen 3 fitnessreserveringen gelijktijdig hebben uitstaan. Het poortje voor de ingang van de fitnessruimte kan middels het scannen van de ledenpas geopend worden als de klant een geldige reservering heeft.

Jassen en tassen zijn in de fitness niet toegestaan, deze kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde lockers. De klant wordt verzocht de toestellen na gebruik te reinigen. Gebruikte losse materialen dienen teruggelegd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

Tennis, squash en zwemmen (baantjes trekken)

Abonnementhouders kunnen maximaal 48 uur van tevoren een tennis- of squashbaan reserveren met een maximum van één baan per dag per samenspelende groep. Voor niet-abonnementhouders kan uitsluitend op de dag zelf via de balie van het RSC telefonisch gereserveerd worden. De maximale speeltijd per reservering bij tennis is 60 minuten en bij squash 45 minuten. Voordat de klant gaat spelen dient de klant het geprinte ticket als reserveringsbewijs af te geven bij de balie van het RSC en wordt de ledenpas van degene die gereserveerd heeft ingenomen tot de medespeler zich heeft gemeld. Indien dit vijf minuten na aanvang van de speeltijd nog niet is gebeurd, komt de reservering te vervallen en wordt de baan vrijgegeven voor eventuele andere gegadigden. Rackets zijn te huur, squash- en tennisballen zijn alleen te koop.

Reserveren voor zwemmen kan eveneens maximaal 48 uur van tevoren. Niet-abonnementhouders kunnen hieraan niet deelnemen. De zwemtijd per reservering is een half uur, maar er mogen twee aaneengesloten reserveringen gemaakt worden. Er kan dus maximaal één uur gezwommen worden. In het Erica Terpstra Sportfondsenbad moet middels het scannen van de ledenpas een ticket geprint worden dat het toegangsbewijs is voor het zwembad. Hiermee kan vervolgens het poortje naar het zwembad geopend worden.

Reserveren vrije accommodatie

Abonnementhouders kunnen maximaal 48 uur van tevoren via de website, de app of de balie van het RSC een sportruimte of sportveld reserveren. Indien de klant gebruik wenst te maken van de hallen, kan dit tot maximaal 8 dagen van tevoren aangevraagd worden via het daarvoor bestemde formulier op de website of via de balie van het RSC. Er kan maximaal voor 60 minuten gereserveerd worden en er mag slechts één reservering tegelijkertijd uitstaan. Als de klant een accommodatie reserveert moet minstens de helft van het aantal deelnemers een RSC-abonnement hebben.

Voordat de ruimte in gebruik wordt genomen dient iedere abonnementhouder de ledenpas te tonen bij de balie van het RSC. Niet-abonnementhouders dienen zich bij de balie van het RSC te melden en een los kaartje te kopen voor de betreffende activiteit. Bij uitgifte van sleutels en/of materialen wordt de ledenpas van degene die reserveert als borg ingenomen en kan deze na afloop van de training weer worden opgehaald.

De tafeltennistafels hoeven niet gereserveerd te worden, maar kunnen door abonnementhouders gebruikt worden als ze niet bezet zijn.

Klimmers moeten minimaal met twee personen zijn, allen in het bezit van een klimzegel en een bergsportverzekering. Niet-abonnementhouders dienen een NKBV-ledenpas (Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) met bergsportverzekering te tonen. Bij sportklimmen kan maximaal één dagdeel (vier uur) geklommen worden.

No-show beleid

Indien de klant niet wil of kan deelnemen aan een activiteit waarvoor is ingeschreven of waarvoor is gereserveerd, dan dient de klant dat vooraf aan te geven via onze website, de app of de balie van het RSC. Op onze website staat bij het specifieke aanbod aangegeven tot hoelang van tevoren dit mogelijk is.

Indien de klant niet komt opdagen voor een gereserveerd ticketuur of voor een reservering voor vrije sport of accommodatie zonder van tevoren te annuleren, krijgt de klant een waarschuwing. Komt de klant een tweede keer binnen 28 dagen niet opdagen voor een reservering zonder van tevoren te annuleren, dan wordt de mogelijkheid om te reserveren gedurende 28 dagen geblokkeerd. Deze blokkering kan worden opgeheven door €2,00 te voldoen aan de balie van het RSC. Dit geld gaat naar een goed doel. Na betaling of na verloop van de 28 dagen begint de voorgaande procedure opnieuw.

Indien de klant ingeschreven staat voor een cursus maar twee opeenvolgende lessen afwezig is zonder zich vooraf af te melden, dan zal de inschrijving van de klant voor die betreffende cursus worden verwijderd.

Buitenverlichting

Als er minimaal vier deelnemers op het hockey-, voetbal-, rugby- , beachvolleybalveld of de loopbaan aan het sporten zijn, mogen de buitenlampen aan worden gezet.

Materiaal lenen of huren

Klanten kunnen tegen een borg van €10,- klein materiaal lenen voor gebruik op het RSC. Klein materiaal kan tevens gehuurd worden voor gebruik elders. Voor informatie over materialen, prijzen en reservering kunnen klanten contact opnemen met de balie of het secretariaat van het RSC.

Beschadiging gehuurde rackets

Klanten die squash-, badminton- of tennisrackets huren die volledig kapot terugkomen, moeten 25 euro betalen aan de balie van het RSC. Indien dat niet mogelijk is, krijgen zij een rekening inclusief administratiekosten. De baliemedewerker beoordeelt de schade.

Kleding en schoeisel

Bij sportactiviteiten binnen en buiten is het dragen van gepaste sportkleding en sportschoenen verplicht. Slippers zijn niet toegestaan. Schoenen met niet markerende zolen zijn verplicht voor alle binnenactiviteiten. De klant wordt verzocht deze zaalschoenen mee te brengen en pas in het RSC aan te trekken. Schoenen met noppen zijn niet toegestaan binnen het RSC noch buiten op de kunstgrasvelden. In de Body & Mind lessen en bij specifieke krachtoefeningen in de fitness is het toegestaan om de schoenen uit te trekken indien dit bijdraagt aan de uitvoering van de oefening. Schone sokken zijn dan wel een vereiste. Hoge hakken mogen niet onbeschermd gedragen worden op de houten vloeren.

Gebruik handdoek

Het gebruik van een handdoek is verplicht bij alle fitnessactiviteiten en bij alle activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van matjes.

Jassen en tassen

Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de fitnessruimte en spinningzaal. Voor de sporthallen en andere zalen worden de klanten vriendelijk verzocht jassen en tassen in de lockers op te bergen indien er geen dringende reden is om dit niet te doen. Als de klant toch meent ze mee te moeten nemen, dient de klant ervoor te zorgen dat ze aan de zijkant liggen om eventuele hinder te voorkomen.

Mobiele telefoons

Het voeren van telefoongesprekken tijdens sport- of cultuurlessen of in de fitnessruimte is niet toegestaan, uitgezonderd noodzakelijke bereikbaarheid (bijvoorbeeld bij bereikbaarheidsdienst). Indien de klant dan gebeld wordt kan hij/zij het gesprek buiten de les- of fitnessruimte voortzetten.

Uitval lessen

Lessen kunnen uitvallen als afwezige docenten niet vervangen kunnen worden. Daarnaast kunnen buitenactiviteiten afgelast worden wegens weersomstandigheden. Op feestdagen en tijdens vakanties is het aanbod beperkt. Indien een les uitvalt ontvangen klanten die staan ingeschreven voor deze les hierover een bericht.

Misbruik en overlast

Het lidmaatschap van het RSC is strikt persoonlijk. Het RSC behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik een sanctie op te leggen door het abonnement voor maximaal drie maanden te blokkeren. Na betaling van €25,- administratiekosten wordt het abonnement weer geactiveerd. Ook in geval van overlast of onbehoorlijk gedrag behoudt het RSC zich het recht voor om het abonnement te blokkeren. Indien iemand geen lid is en zonder geldig toelatingsbewijs gebruik maakt van de activiteiten of faciliteiten van het RSC worden de persoonsgegevens genoteerd. Indien nodig wordt de dienst beveiliging ingeschakeld. Bij herhaalde overtreding kan een toegangsverbod worden opgelegd.

Wijziging persoonlijke gegevens

De abonnementhouder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van persoonlijke gegevens via het wijzigingsformulier op de website of via de balie van het RSC, met name als dit mogelijk raakt aan de voorwaarden van het lopende abonnement.

Deel B; Voor alle klanten en bezoekers

Openingstijden

Het RSC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00-23.30 uur en op zaterdag en zondag van 08.00-21.00 uur. Tijdens vakanties en op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden van toepassing zijn. Een actueel overzicht wordt getoond op de website en in de app van het RSC.

Aansprakelijkheid

Het RSC is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade tenzij e.e.a. het gevolg is van een aan het RSC toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen voor zover e.e.a. voor rekening en risico van het RSC dient te komen. Het RSC is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen van de klant of bezoeker, tenzij er sprake is van onrechtmatig handelen van het RSC. Klanten en bezoekers zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade of vernielingen. Indien de klant nog niet verzekerd is tegen de risico's die verbonden zijn aan sport- en cultuurbeoefening, dan dient de klant hiervoor alsnog te zorgen.

Consumpties en glaswerk

In het sportcafé The Yard en bij de snoep- en drankautomaten kunt u terecht voor consumpties. Alleen in het sportcafé The Yard mag glaswerk gebruikt worden. Er mag geen alcohol en glaswerk meegenomen worden in de zalen, op de tribunes en op en rondom de velden.

Foto’s en PR

Bezoekers en deelnemers mogen geen foto’s en filmmateriaal maken waarbij de privacy van andere bezoekers, deelnemers of personeel geschonden wordt. Het RSC maakt voor zijn interne en externe pr foto's op het RSC. Het maken van foto's wordt van tevoren aangekondigd. Indien een klant of bezoeker niet gefotografeerd wenst te worden, kan de klant of bezoeker dit kenbaar maken bij de fotograaf en zal hier rekening mee worden houden.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden bewaard naast de balie van het RSC. De klant dient zelf naar het RSC te komen om de verloren voorwerpen te zoeken. Kleine waardevolle verloren voorwerpen worden een week achter de balie van het RSC bewaard. Hiervoor kunt u terecht bij een van onze baliemedewerkers.

Huisdieren

Het is niet toegestaan om huisdieren in de accommodatie (inclusief de velden) mee te nemen, met uitzondering van hulphonden.

Feedbackprocedure

Als klanten klachten, suggesties, complimenten of andere opmerkingen hebben, kunnen die aan het RSC worden doorgegeven middels een feedbackformulier op onze website. De ontvangen feedback wordt dan zo snel mogelijk verwerkt.

Lockers

Voor waardevolle spullen kunnen klanten gratis gebruik maken van lockers middels gebruik van een €1-muntje als borg of middels het scannen van een ledenpas / campuskaart / HANCard. Bij verlies van de sleutel wordt €22,60 in rekening gebracht. Het gebruik van de locker is alleen toegestaan gedurende de tijd dat de gebruiker op het RSC verblijft; de sloten kunnen dagelijks door medewerkers worden geopend op het moment dat het RSC sluit. De borg voor de locker vervalt dan. De spullen kunnen tot een week na de opening van de locker opgehaald worden aan de balie van het RSC.

Nooduitgangen

Het is niet toegestaan om materialen, tassen of andere zaken voor nooduitgangen te plaatsen. Een nooduitgang is uitsluitend bestemd voor het ontvluchten in geval van calamiteiten en mag niet voor regulier gebruik worden benut.

Parkeren

Op het universiteitsterrein moet worden betaald voor parkeren, behalve na 18.00 uur en in het weekend.

Roken

Op het gehele terrein van het RSC geldt een rookverbod, inclusief sportcafé The Yard en het terras.