Zoek in de site...

Prijsbeleid

De prijzen van de producten en of diensten binnen de horeca outlets en catering van Campus & Facilities zijn volgens een vaste kostprijscalculatie opgebouwd. Deze kostprijsmethodiek, op basis van de ingrediëntenprijs en personele inzet, is in 2004 in de Gemeenschappelijke Vergadering vastgesteld. De kostprijs wordt verhoogd met een marge voor onder andere dekking van transport, indirecte kosten en btw.

De verkoopprijzen kunnen jaarlijks worden aangepast. Tussentijdse prijsverhogingen zijn alleen van toepassing indien de markt van producenten en leveranciers met substantiële verhogingen komt.