Zoek in de site...

Integrale aanpak van duurzame productontwikkeling

Bedrijven worstelen met de manier waarop ze winstgevendheid, sociale duurzaamheid en milieuvriendelijkheid kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Het team van hoogleraar organisatieontwikkeling Kristina Lauche ontwikkelde twee methodieken waarmee bedrijven uiteindelijk duurzamer kunnen produceren.

Al sinds haar tienerjaren in Duitsland voelt onderzoeker Kristina Lauche zich verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet. Dat morele besef mondt nu uit in een manier om bedrijven te helpen bij duurzame productontwikkeling.

Lauche: 'Al sinds de jaren 1970 proberen bedrijven duurzamer te produceren; vaak hanteren ze daarbij de triple P-benadering: people, planet & profit. Je ziet dat die drie aspecten bij productontwikkeling helemaal los van elkaar worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zien we in de voedingsmiddelenindustrie. Voor de productie van een nieuw soort yoghurt, pasta of soep let men alleen op de winstgevendheid. Pas bij verpakking wordt nagedacht of het ook groener en socialer kan. Wij willen bedrijven helpen om dit fundamenteel anders aan te pakken.'

Sustainable development

Krachtenveld

De onderzoekers van het Nijmeegse Instituut voor Management Research ontwikkelden twee methodieken voor een duurzamer proces van productontwikkeling. De ene richt zich op het veranderen van het innovatieproces. De andere draait om het in kaart brengen van het krachtenveld waarbinnen bedrijven moeten opereren, zoals overheid, toeleveranciers en afnemers.

Lauche: ‘Organisatieverandering is altijd lastig, zeker bij vage toekomstgerichte doelstellingen als duurzaamheid. De korte termijn daarentegen is heel tastbaar: waar kun je nú winst boeken? Daarom maken we met die eerste tool alle lange termijn inspanningen en effecten zichtbaar. Dan pas kun je people planet & profit in samenhang bekijken en producten ontwikkelen die aan alle voorwaarden voldoen.’

Waterrijk

Al willen bedrijven nog zo graag duurzamer worden, ze zijn wel afhankelijk van hun omgeving. Daarover gaat de tweede methodiek.

Lauche: ‘Het project Waterrijk in Park Lingezegen is daarvan een mooi voorbeeld. Het maakt deel uit van de integrale gebiedsontwikkeling met water in de hoofdrol. Het gaat dan om waterberging, waterzuivering met waterplanten en de productie van bijvoorbeeld lijm of groene mest uit reststoffen van het zuiveringsproces. Uiteraard is daarvoor een enorm samenspel nodig van overheden, universiteiten, (boeren)bedrijven en het lokale waterbedrijf. Als bedrijf kun je dit niet alleen oplossen, je hebt al deze partijen nodig.’

Beide methodieken zijn vooral bedoeld om het denkproces systematisch te laten verlopen; het is een geheugensteun om alle belangrijke factoren mee te wegen tijdens het ontwikkelproces. Dat proces is dan ook belangrijker dan de uiteindelijke optelsom. ‘De methoden zijn bedoeld om geordend besluiten te kunnen nemen', zegt Lauche. 'Daarvoor moet je systematisch gegevens verzamelen, zowel binnen als buiten de organisatie. Door die dataverzameling snappen bedrijven beter wat de mogelijkheden en de uitdagingen zijn.’

Verandermanagement

De wetenschappelijke bijdrage van dit project beweegt zich op het snijvlak van verandermanagement en strategische besluitvorming.

Lauche: ‘Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan de theorievorming binnen het vakgebied verandermanagement. Hoe gaat verandering naar een duurzame bedrijfsvoering precies in zijn werk? In de literatuur staat beschreven dat verandering meestal top-down tot stand komt, maar bij duurzaamheid lijkt het middenkader meestal de motor te zijn. Wij zien dat er in elk geval één charismatisch persoon nodig is met een lange-termijn visie die anderen kan stimuleren. Wij onderzoeken hoe die persoon dat in gang kan zetten.’

Link

  • Tools for Orchestrating Value Chains for Sustainability

This project is funded with support from the IOP IPCR in the framework of the research project ‘Tools for Orchestrating Value Chains for Sustainability in New Product Development (IPCR 1118)