Zoek in de site...

Doel, missie en visie

Doel

Studenten, instellingen en bedrijven, maatschappelijke actoren en overheden in staat stellen hun rol te spelen in de transformatie naar duurzame samenlevingen.

De Faculteit der Managementwetenschappen sluit zich hiermee aan bij de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Missie

Responsible governance for sustainable societies

Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties onderzoeken we thema’s als ongelijkheid, gender, menswaardig werk en armoede, dragen we bij aan innovatie en groei en stellen we milieuproblemen en klimaatverandering aan de orde. Door de SDG’s kritisch te analyseren, te verbreden en verdiepen, laten we zien hoe ze onderling samenhangen in de grote uitdagingen waar de samenleving zich mee geconfronteerd ziet en waaraan wij een bijdrage willen leveren om ze op te lossen.

Het onderzoek en onderwijs van de Faculteit der Managementwetenschappen draagt vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij aan:

  • ontwikkeling en behoud van duurzame democratieën en inclusieve en rechtvaardige samenlevingen;
  • oplossingen voor wereldwijde milieuproblemen, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling;
  • de ontwikkeling van inclusieve en diverse instellingen en bedrijven met een gedeelde missie, gericht op duurzaamheid.

Belangrijke maatschappelijke uitdagingen pakken wij aan door ze te analyseren vanuit het perspectief van ‘responsible governance’, verantwoord bestuur. Daarbij passen we een interdisciplinaire benadering toe op drie onderling verbonden niveaus:

  • het individuele niveau, dat inzicht biedt in de interacties tussen individuele besluitvorming en instituties die sociale duurzaamheid vormgeven;
  • het organisatieniveau, dat inzicht biedt in de organisatorische voorwaarden voor een menswaardige werkomgeving die economisch rendabel, maatschappelijk betekenisvol en duurzaam is;
  • het niveau van de samenleving, dat inzicht biedt in mechanismen gericht op regelgeving, stimulering en bestuur die overheden en maatschappelijke actoren in staat stellen om gezamenlijk op een verantwoorde manier bij te dragen aan het algemeen welbevinden van burgers en daarbij rekening te houden met de ruimtelijke en milieuaspecten van transities in de socio-ecologische systemen op aarde.

Visie

Aan de Faculteit der Managementwetenschappen willen we heldere, coherente en overtuigende antwoorden formuleren op maatschappelijke uitdagingen.

Het gaat er ons niet om waarín we goed zijn, maar waarvóór we goed zijn. In ons antwoord op deze maatschappelijke uitdagingen onderkennen wij de ruimte voor en noodzaak van transformaties.

Transformaties zijn veranderingen in de manier waarop instituties en de samenleving zijn vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in economische systemen, de herinrichting van de financiële sector en aanpassingen in corporate governance zodat ook andere belanghebbenden dan aandeelhouders een stem krijgen. Deze transformaties zijn noodzakelijk om de SDG's op een zinvolle manier te realiseren en zo voor een betere wereld voor iedereen te zorgen.

Al deze uitdagingen vereisen een multidisciplinaire benadering. Dankzij onze unieke, brede combinatie van disciplines, van bedrijfskunde en economie tot politicologie, bestuurskunde, geografie, planologie en milieukunde, hebben we een eigen, specifieke interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak. Daarom zal onze strategie daadwerkelijk impact hebben.

De drie strategische pijlers van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid stoelen op onze strategie met verantwoord bestuur, duurzame samenlevingen, transformaties en een inter- en transdisciplinaire benadering als onze onderscheidende principes.