Zoek in de site...

Regeling Fraude - Fraude en plagiaat

Onder fraude wordt bij de Radboud Universiteit verstaan elk handelen of nalaten van een student dat naar zijn aard is gericht op het geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken van een juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van de student, of van een andere student. De Regeling Fraude is toegevoegd als bijlage 1 bij de Onderwijs en Examenregeling (OER) van jouw opleiding. In de cursus academische vaardigheden wordt expliciet aandacht besteed aan fraude en het voorkomen van plagiaat.

Onder fraude wordt in ieder geval verstaan:

 • het gebruik van hulpmiddelen, die niet zijn toegestaan tijdens een tentamen
 • het afkijken en uitwisselen van informatie tijdens een tentamen
 • zich als student uitgeven voor iemand anders, of zich als student laten vertegenwoordigen door iemand anders
 • alle vormen van plagiaat
 • het gebruik van alle vormen van artificial intelligence (zoals Chat GPT) zonder dat daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de cursuscoördinator van de cursus

deze bepalingen zijn van toepassing op alle opdrachten

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Onderwijs en Examen Regelement (OER) en het fraude regelement. In de cursus academische vaardigheden wordt expliciet aandacht besteed aan fraude en het voorkomen van plagiaat.

Je moet een bron vermelden…

bij het geheel of gedeeltelijk overnemen van iemands teksten, woorden, ideeën, ontwerpen en/of theorieën. Oók als je gebruikmaakt van een bron van internet.

Een bron vermeld je door...

 • te citeren: dit is het letterlijk overnemen van een passage, waarbij het citaat als apart blok (met inspringen, tussen aanhalingstekens en cursief) in de tekst wordt geplaatst;
 • te parafraseren met citaten: hier wordt de uitspraak van de auteur in eigen woorden samengevat en zijn kleine onderdelen ervan geciteerd;
 • te parafraseren: dit is het in eigen woorden samenvatten van de woorden van een ander;
 • in het algemeen te verwijzen (naar één auteur): dit is het geval als een publicatie de tekst in zijn algemeen ondersteunt, zonder dat de inhoud van de publicatie wordt samengevat;
 • in het algemeen te verwijzen (naar meerdere auteurs): in dit geval is de tekst gebaseerd op meerdere auteurs, waarvan de publicaties niet worden samengevat.

Je pleegt plagiaat als je...

 • teksten, ideeën, conclusies, ontwerpen en/of theorieën geheel of gedeeltelijk overneemt van andere auteurs zonder vermelding van de bron (boek, tijdschriftartikel, rapport, internetsite, enz.);
 • informatie deels of aangepast gebruikt zonder vermelding van de bron;
 • eigen bronnen voor twee doelen gebruikt zonder vermelding hiervan (zelf-plagiaat);
 • een tekst inlevert die je hebt geschreven in samenwerking met anderen, zonder dat je dat expliciet meldt;
 • een bron fingeert;
 • citeert of parafraseert zonder dat dit duidelijk is aangegeven in tekst;
 • de bron niet correct of niet volledig vermeldt;
 • bij letterlijke citaten geen aanhalingstekens gebruikt of als je de aanhalingstekens zo hebt geplaatst dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat een deel van de geciteerde passages eigen werk is;
 • wel naar bronnen verwijst, maar niet op alle plaatsen waar informatie uit die bronnen gebruikt is, met als gevolg dat een deel van de overgenomen informatie ten onrechte wordt gepresenteerd als eigen werk;
 • de bronvermeldingen zo zijn weergegeven dat ze voor anderen niet terug te vinden zijn;
 • een groter deel van je werkstuk, scriptie of andere schriftelijke toets van bekwaamheid, laat bestaan uit één bron (ook al is deze bron vermeld) dan uit eigen woorden.

Verder...

 • beperk het aantal citaten. Veel citeren getuigt niet van grote geleerdheid; hoe meer je citeert, hoe minder je de indruk wekt dat je bronteksten begrijpt en verwerkt;
 • citeer alleen als het echt nodig is en alleen als de brontekst een gedachte, inzicht of redenering zo bijzonder (mooi, bondig, origineel, etc.) uitdrukt dat een parafrase er ernstig tekort aan zou doen;
 • citeer alleen passages van auteurs die erkend gezaghebbend zijn;
 • citeer geen clichés of algemeen bekende waarheden;
 • zorg dat je citaat relevant is en dat het voor de lezer duidelijk is wat je met het citaat wilt aantonen of beweren. Een citaat is een argument in je bewijsvoering, laat een citaat (of een opeenstapeling van citaten) nooit voor zichzelf spreken;
 • heb oog voor de context van het citaat en ruk het citaat nooit uit zijn verband. Zorg dat het citaat verband houdt met je eigen tekst;
 • citeer nauwkeurig als je delen weglaat, toevoegt of verandert, geef dan duidelijk aan dat dat jouw ingreep is (voorkom selectief selecteren waarbij je alleen de tekst gebruikt die aansluit bij jouw tekst);
 • korte citaten (korter dan drie regels) kunnen in de tekst opgenomen worden, lange citaten moeten in inspringende blokken geplaatst worden;
 • geef het aan als je citaat in een andere tekst geciteerd is door: “geciteerd in...”.

Wordt er toch plagiaat (dus fraude) in je werk aangetroffen, dan geldt daarvoor de strafmaat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling:

 • De student van wie is vastgesteld dat hij/zij fraude heeft gepleegd, kan door de Examencommissie van zijn/haar opleiding voor maximaal één jaar van tentamens en examens worden uitgesloten. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de Examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen.
 • Indien door de examencommissie fraude is vastgesteld, kan de examencommissie bepalen dat op het getuigschrift geen judicium wordt toegekend.

Kijk voor alle regels eens naar:

 • De reader van Academische Vaardigheden
 • De voorschriften uit de ‘Publication Manual’ van de American Psychological Association

Voorbeeld: mocht je de volgende tekst gebruiken als bron…

“Uit het onderzoek blijkt dat de bereidheid van de docenten om in teams te gaan samenwerken, voornamelijk bepaald werd door de wijze waarop de organisatieverandering door de veranderaar werd aangestuurd. Van belang is onder andere dat de veranderaar een draagvlak creëert voor de verandering en goed communiceert over het waarom van de verandering en de wijze waarop de verandering wordt uitgevoerd. Ook de sensitiviteit van de veranderaar is van belang, de veranderaar dient ruimte te laten aan én een antenne te hebben voor opvattingen van docenten over bijvoorbeeld het handhaven of verbreken van bestaande sociale contacten. De rol van de lokale veranderaar is hierbij cruciaal.”
Smetsers, F. (2007). Samenwerken in teams, een vanzelfsprekendheid? : een onderzoek naar condities die het samenwerken van professionals in teams beïnvloeden [Electronic version: http://hdl.handle.net/2066/30069]. Nijmegen: Universiteits Bibliotheek (host), p.250.

... Wat is dan niet acceptabel als bronvermelding?*

In jouw tekst

Onderzoek heeft aangetoond dat de bereidheid van docenten om in teams te gaan samenwerken, voornamelijk bepaald werd door de wijze waarop de organisatieverandering door de veranderaar werd aangestuurd. Van belang is onder andere dat de veranderaar een draagvlak creëert voor de verandering en goed communiceert over het waarom van de verandering en de wijze waarop de verandering wordt uitgevoerd.

 • Op de eerste vier woorden na, is de tekst in zijn geheel gekopieerd van de brontekst, zonder aanhalingstekens te gebruiken die aangeven dat het gaat om een citaat.
 • De gebruikte bron is niet vermeld.

In jouw tekst

Onderzoek heeft aangetoond dat de wijze waarop de organisatieverandering door de veranderaar werd aangestuurd bepalend is voor de bereidheid van docenten om ook daadwerkelijk in teams te gaan samenwerken. Hierbij moet de veranderaar onder andere draagvlak creëren voor de verandering en goed communiceren over het waarom van de verandering en de wijze waarop de verandering wordt uitgevoerd. (Smetsers, 2007)

 • De bron is vermeld en het is geen letterlijke kopie van de brontekst. Omdat er echter veel van de originele woorden zijn gebruikt, hadden deze opgenomen moeten worden als citaten met aanhalingstekens.

In jouw tekst

Onderzoek heeft aangetoond dat de welwillendheid van docenten om volledig in teams deel te nemen, vooral beïnvloed werd door de manier waarop de verandering door de adviseur werd ingezet. Van belang is daarbij dat de adviseur een draagvlak creëert voor de verandering en goed informeert over de reden van de verandering en de manier waarop de verandering wordt ingezet.

 • Veel woorden zijn veranderd, maar de zinsconstructie is echter ongewijzigd. Dit is parafraseren zonder het aangeven van de bron.

Wat is wel acceptabel als bronvermelding?*

In jouw tekst

In zijn boek over condities die het samenwerken van professionals in teams beïnvloeden, concludeert Smetsers dat “de bereidheid van docenten om in teams te gaan samenwerken, voornamelijk bepaald werd door de wijze waarop de organisatieverandering door de veranderaar werd aangestuurd. Van belang is onder andere dat de veranderaar een draagvlak creëert voor de verandering en goed communiceert over het waarom van de verandering en de wijze waarop de verandering wordt uitgevoerd” (2007, p.250).

 • De auteur is erkend, er zijn aanhalingstekens om het citaat geplaatst, de pagina van de brontekst is vermeld.

In jouw tekst

Volgens Smetsers (2007) werd “de bereidheid van docenten om in teams te gaan samenwerken, voornamelijk bepaald door de wijze waarop de organisatieverandering door de veranderaar werd aangestuurd” (2007, p.250). Hij benadrukt daarbij het creëren van draagvlak en communicatie.

 • Hier is op correcte wijze geciteerd en geparafraseerd.

In jouw tekst

Uit onderzoek van Smetsers (2007) blijkt hoe belangrijk de rol is van de veranderaar als het gaat om het goed implementeren van teams in een organisatie. Vooral het creëren van draagvlak en communicatie hebben invloed op het resultaat van de verandering.

 • Dit is een correcte manier van parafraseren.

* de cursieve woorden komen letterlijk uit de brontekst.

Denk ook aan...

Onlangs heeft een fotograaf een schadevergoeding geëist omdat een student zijn luchtfoto had gebruikt om samen met enkele andere foto’s de kaft van haar thesis op te sieren. De fotograaf had de thesis aangetroffen op een website en claimde een schadevergoeding van ruim € 1500,-. Aangezien theses steeds vaker digitaal toegankelijk zijn, is de kans groot dat in de toekomst vaker dergelijke claims komen. Vandaar dit dringende verzoek om dat soort situaties te voorkomen en de volgende regels na te leven:

 • Als je gebruikmaakt van een afbeelding (foto, cartoon, tekening, kaartmateriaal, enz.) in je thesis (kaft en binnenwerk), vermeld je de bron/vindplaats en verzeker je je ervan dat er geen copyright berust op de afbeelding;
 • Indien er sprake is van copyright, dien je contact op te nemen met de auteur van de afbeelding en schriftelijk toestemming te vragen om de afbeelding te gebruiken. Het is mogelijk dat de auteur daar een vergoeding voor vraagt. In dat geval dien je zelf de gevraagde cq. overeen te komen vergoeding te voldoen;
 • Indien je in gebreke blijft en de auteur van de afbeelding op enig moment zijn rechten opeist, dan ben je zelf aansprakelijk. Dat betekent dat je de afbeelding zult moeten verwijderen en zelf het gevraagde tarief en de eventuele schadevergoeding moet betalen.