Zoek in de site...

Wat mag je meenemen naar het tentamen?

Regels omtrent geoorloofde hulpmiddelen tijdens tentamens staan omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling. De omschrijving zoals te lezen in de OER is leidend. Hieronder is een verdere uitwerking te vinden.

Woordenboeken

Tijdens schriftelijke tentamens is het toegestaan woordenboeken te gebruiken die vertalen van de eigen taal van de student naar de taal van het tentamen en van de taal van het tentamen naar de eigen taal van de student. Engels-Engelse en Nederlands-Nederlandse woordenboeken zijn niet toegestaan. De woordenboeken mogen geen door anderen dan de uitgever bijgevoegde aantekeningen bevatten.

Rekenmachines

Tijdens de tentamens waarbij gebruik mag worden gemaakt van rekenmachines zijn er slechts een aantal type rekenmachines toegestaan, namelijk
Casio FX 82 MS, Casio FX 82 ES (Plus), Casio FX(82)EX, Casio FX EX Plus, HP10S+, TI30XB(S) en de TI-1795.

Let op: vanaf september 2022 zijn alleen nog toegestaan:
Casio FX 82 MS, Casio FX(82)EX, HP10S+, TI30XB(S) en de TI-1795.

De cursuscoördinator geeft aan tijdens welke tentamens een grafische rekenmachine is toegestaan.

Hulpmiddelen

Tijdens het afleggen van het tentamen heeft de student geen zaken tot zijn beschikking die als hulpmiddel (kunnen) dienen bij het tentamenwerk, tenzij het hulpmiddel door de examinator uitdrukkelijk, en vóór aanvang van het tentamen, als toegestaan is aangemerkt. Hulpmiddelen in de zin van deze regeling zijn onder andere: (woorden)boeken anders dan hierboven beschreven, dictaten en aantekeningen alsmede horloges, laptops, tablets, telefoons, en (andere) (smart)devices en/of wearables.

Voor uitzonderingen en specifieke gevallen (bijvoorbeeld aanvullende artikelen) is het raadzaam om de cursushandleiding te raadplegen of navraag te doen bij de desbetreffende docent.

Kladpapier wordt beschikbaar gesteld.