Zoek in de site...

Klachten

De docenten en medewerk(st)ers van de faculteit doen hun best om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden en afgesproken procedures zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat je je niet terecht behandeld voelt. Het kan gaan om individuele docenten, om de uitvoering van het onderwijs, om roosters, zalen, informatie, et cetera. De klacht kan individueel en persoonlijk zijn, maar het kan ook een klacht zijn die leeft onder meerdere studenten.

Onderstaand overzicht laat globaal zien waar je terecht kan met een individuele klacht of opmerking. We verwachten dat je eerst probeert in gesprek te gaan met de direct betrokken docent, coördinator of studieadviseur en te proberen er onderling uit te komen. Daarna volgen pas de formele organen om je klacht bij in te dienen, zoals de examencommissie of het centrale klachtenloket. Deze formele organen geven in hun beslissingen altijd aan welke beroepsmogelijkheden je daarna hebt.

Als een klacht leeft onder meerdere studenten en je er in overleg met de betrokken docent of docenten niet uitkomt, neem dan contact op met de studentleden of voorzitter van de opleidingscommissie van jouw opleiding, of met de studieadviseur van je opleiding.

Als je twijfelt over wat de juiste route is, neem dan contact op met de studieadviseur van je opleiding om te bespreken hoe je met je klacht om moet gaan. Je kunt op de centrale site van de universiteit kijken wat je rechten, plichten en bezwaarmogelijkheden zijn.

Op deze pagina vind je waar je met welke klacht terecht kan.

Beoordeling/cijfer voor een cursus, werkstuk, stage of thesis

Ga eerst in gesprek met de betreffende docent of cursuscoordinator, bijvoorbeeld tijdens de inzage. Maak je klacht kenbaar en probeer er samen uit te komen. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de Examencommissie van jouw opleiding. Zij kunnen alleen de beoordelingsprocedure beoordelen, niet de hoogte van het cijfer.

Bindend studieadvies

Neem contact op met de studieadviseur voor advies; zij kunnen inschatten of een bezwaar aan de orde is. Dien daarna eventueel een bezwaar in tegen het voorgenomen studieadvies bij de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Je kunt contact opnemen met de Commissie Studieadvies Eerste Jaar via de secretaris Erna Veneman.

Cursus, werkgroep, hoorcollege: inhoud, gang van zaken van het onderwijs

Ga eerst in gesprek met de betreffende (werkgroep)docent of cursuscoördinator. Als je er samen niet uitkomt, neem dan contact op met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij het Loket Rechtsbescherming Studenten.

Docent(en)

Als je een klacht hebt over het gedrag of de houding van je docent, ga dan eerst in gesprek met de betreffende docent. Als je er samen niet uitkomt, neem dan contact op met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij het Loket Rechtsbescherming Studenten.

Inschrijving, uitschrijving of (restitutie) collegegeld

Voor problemen rond inschrijving, collegegelden en financiële ondersteuning zijn er beroepsprocedures. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Neem eerst contact op met de studieadviseur van je opleiding of een studentendecaan.

Opbouw of inhoud van (een deel van) je studie

Ga eerst in gesprek met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een klacht in bij het management van je opleiding.

Rooster

Neem eerst contact op met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij het Loket Rechtsbescherming Studenten.

Sociale veiligheid en seksuele intimidatie

Als je sociale onveiligheid hebt meegemaakt, neem dan contact op met de vertrouwenspersonen voor studenten. Zij helpen je om wat je hebt meegemaakt te duiden en leggen uit welke mogelijkheden je hebt om de situatie verder te bespreken. Er worden geen stappen ondernomen zonder jouw toestemming.

Tentamens: gang van zaken en organisatie (extra tijd, aparte ruimte, gebruik laptop, surveillanten, ruimte e.d.)

Neem eerst contact op met de medewerkers van het Studenten Informatie Punt (STIP) om je klacht kenbaar te maken en tot een oplossing te komen. Dien daarna eventueel een klacht in bij het Loket Rechtsbescherming Studenten.

Tentamens: de inhoud van de toetsing

Ga hierover eerst in gesprek met de cursuscoordinator, bijvoorbeeld tijdens de inzage. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met de examencommissie van jouw opleiding.

Toelating tot de studie

Neem eerst contact op met de studieadviseur van jouw opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de Examencommissie van jouw opleiding.